oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2014-12-10 09:44:46

INFORMACJADyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, za odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014 roku (sobota) w godz. 7.30-15.30


Data utworzenia: 2014-12-10 09:44:46powrót do strony głównej drukuj

2014-12-02 12:32:46

Informacja dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem do pracy osób karanych, które opuściły zakład karny i są zainteresowane podjęciem pracy.


      

      W ramach działania Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, której zadaniem jest między innymi organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych Prokuratura Okręgowa w Płocku zgłosiła się do nas z prośbą o informację o pracodawcach zainteresowanych przyjęciem do pracy osób karanych, które opuściły zakład karny i są zainteresowane podjęciem pracy.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą o informację od pracodawców zainteresowanych ofertą pod nr telefonu 24 269 71 52 do dnia 18 grudnia 2014r. .

Data utworzenia: 2014-12-02 12:27:59powrót do strony głównej drukuj

2014-11-12 12:51:11

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
      3 listopada 2014r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

WIĘCEJ INFORMACJIData utworzenia: 2014-11-12 12:43:55powrót do strony głównej drukuj

2014-11-07 13:13:46

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Informacja dla pracodawców zainteresowanych

kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników
w wieku, co najmniej 45 lat w 2015r.Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o rzetelne oszacowanie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy na rok 2015.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy obejmuje:


  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dodatkowo przypominamy, że zgłaszając zapotrzebowanie środków na rok 2015 należy pamiętać o priorytetach ministra na lata 2014-2015, czyli wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców korzystających ze wsparcia KFS nadal nie mogą być adresowane do innej grupy wiekowej.

Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Gostyninie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej http://pup-gostynin.pl/ w zakładce Aktualności. 

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.  

Ustawowo określono wysokość tego wsparcia, regułą jest, że:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów; nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga:

PRACODAWCA- oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika, wg art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, wg art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 672)

MIKROPRZEDSIĘBIORCA – to przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, wg art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pracodawców zainteresowanych finansowaniem ze środków KFS kształcenia ustawicznego w roku 2015 prosimy o składanie ANKIETY zapotrzebowania na druku pobranym z naszej strony internetowej http://pup-gostynin.pl/ w zakładce Aktualności do dnia 05.12.2014r. na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem (24) 269 71-79

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Emilia Balcerzak

pok. nr 28 (II piętro)
tel.: 024 269 71 78
fax: 024 269 71 79
e-mail:
emiliao@pup-gostynin.pl


 

 


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta pod KFS.doc ankieta 2014-11-26 08:16:45 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-11-07 12:36:05powrót do strony głównej drukuj

2014-11-06 09:43:33

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki FSO Polonez Atu Plus
        Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki FSO Polonez Atu Plus.WIĘCEJ 

Data utworzenia: 2014-11-06 09:37:21powrót do strony głównej drukuj

2014-10-31 09:46:20

Informacja
       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zawiadamia, iż 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
     

Data utworzenia: 2014-10-08 12:20:14