oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców

Data utworzenia: 2017-01-18 11:45:56powrót do strony głównej drukuj

2017-01-18 11:18:50

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe do współpracy


 

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe do współpracy w sporządzeniu listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.  Informacje te są niezbędne do określenia kierunków szkoleń dla osób uprawnionych na 2017 rok i sporządzenia realnie odzwierciedlającego potrzeby i wymagania lokalnego rynku pracy planu szkoleń.

W związku z powyższym prosimy o identyfikację i wskazanie obszarów szkoleniowych, które umożliwiłyby osobom zarejestrowanym nabycie nowych kwalifikacji oraz znalezienie odpowiedniej pracy.

Na zgłoszenia i propozycje czekamy do dnia 31.01.2017 r.

Zgłoszenia można składać:

- pocztą na adres - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin,

- pocztą elektroniczną na adres – emiliao@pup-gostynin.pl,

- faksem na numer – 24 269 71 79.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-18 11:18:50powrót do strony głównej drukuj

2017-01-17 11:17:30

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 13.02.2017 r. do 28.02.2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (Polska Klasyfikacja Działalności - PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

(*) Zawody deficytowe według badania „Prognozowane zapotrzebowanie na zawody deficytowe w 2017 roku” - źródło https://barometrzawodow.pl/:

- w powiecie gostynińskim- blacharze i lakiernicy samochodowi, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, posadzkarze, pracownicy poligraficzni, spawacze, ślusarze.

- w województwie mazowieckim – fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, pielęgniarki i położne, spawacze.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druki Wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami będzie można pobrać od dnia 13.02.2017 r. w siedzibie Urzędu- pok. 12 - I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl
z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-01-17 11:16:42powrót do strony głównej drukuj

2017-01-13 12:38:44

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia w 2017r


 

 

      

       

                Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 16.01.2017r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres   6 m-cy w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:

           - 5 osób z niepełnosprawnościami,

           - 50 osób długotrwale bezrobotnych,

           - 26 osób powyżej 50 roku życia.

            Planujemy zorganizowanie 127 miejsc stażu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu*.

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż.

Data utworzenia: 2017-01-13 10:06:48powrót do strony głównej drukuj

2017-01-13 11:46:01

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków EFS


 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

              W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 27.01.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – EFS z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną moduł C - nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2017-01-13 11:06:20powrót do strony głównej drukuj

2017-01-13 11:13:26

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób do 30 roku życia w 2017r.


 

 

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 16.01.2017r. do wyczerpania środków będą wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 112 miejsc stażu w tym 5 miejsc stażu dla osób niepełnosprawnych ( dla 2 kobiet i 3 mężczyzn) na okres 6 m-cy w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

-     nie pracują

-     nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-     nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na minimum 3m-ce po zakończonym stażu.*

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż.

 

Data utworzenia: 2017-01-13 11:09:46