oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2015-03-23 10:12:59

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 23.03.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników w wieku, co najmniej 45 lat, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztow kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy .

 

Szczegółowych informacji udziela:

specjalista ds. rozwoju zawodowego: Emilia Balcerzak

tel.: 24 269 71 52, e-mail: emiliao@pup-gostynin.pl

I piętro pok. 12

 

Data utworzenia: 2015-03-23 10:04:05powrót do strony głównej drukuj

2015-03-23 08:28:55

Informacja dla pracodawców zainteresowanych utworzeniem stażu na okres 6 m-cy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim


         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 23.03.2015r. do dnia 31.03.2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 178 miejsc stażu na okres 6 m-cy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu (tzw. młodzież NET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.
Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
-      nie pracują
-      nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:
- osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
- osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W 2015r. do projektów PUP będzie można również kwalifikować osoby pozostające bezrobotnymi dłużej niż 4 miesiące. W takiej sytuacji okres 4 miesięcy będzie liczony od dnia przystąpienia do projektu. W przypadku osób młodych nowozarejestrowanych okres 4 miesięcy będzie nadal liczony od dnia rejestracji w Urzędzie.

Wśród wyżej wymienionych uczestników projektu długotrwale bezrobotni mają stanowić 34,17%,
a niepełnosprawni 0,9%.

Do osób długotrwale bezrobotnych zalicza się w przypadku:
-młodzieży do 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
-dorosłych w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na  minimum 3m-ce po zakończonym stażu.
 

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2015-03-20 13:59:52powrót do strony głównej drukuj

2015-03-09 10:35:55

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej


 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 09.03.2015r. do dnia 20.03.2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w kwocie 19.000PLN wyłącznie dla 29 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie w wieku do 30 roku życia, które zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) są osobami z kategorii NEET.

Osobą z Kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób młodych do 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

 

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP pok. 23 II Piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.    

Data utworzenia: 2015-03-09 09:10:40powrót do strony głównej drukuj

2015-02-23 07:46:55

Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi


 

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w terminie od 23.02.2015r. do 06.03.2015r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy studiów rozpoczynających się semestrem letnim tj. od marca.

O kolejnych naborach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Studia podyplomowe.

Data utworzenia: 2015-02-23 07:46:55powrót do strony głównej drukuj

2015-02-17 10:46:52

Zmiana godzin pracy


DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GOSTYNINIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01 MARCA 2015 ROKU

ZMIENIAJĄ SIĘ GODZINY PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GOSTYNINIE

URZĄD BĘDZIE CZYNNY – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

 

ZMIENIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW URZĘDU:

SEKRETARIAT URZĘDU: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.00 - 15.00

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30 - 13.00

POZOSTAŁE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.15 - 14.00

 

 

Data utworzenia: 2015-02-17 10:28:32powrót do strony głównej drukuj

2015-02-16 14:00:40

Informacja dla osób zainteresowanych Bonem stażowym


 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 17.02.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

Data utworzenia: 2015-02-16 13:59:49