oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-21 11:44:21

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie "Operator koparko- ładowarki kl. III wszystkie typy"


Zaproszenie do składania ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 05.10.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/art/id/1050 z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III: wszystkie typy– NIE OTWIERAĆ”.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej urzędu po spełnieniu i akceptacji przez oferenta niżej wymienionych warunków:

Wykonawca powinien mieć aktualny na rok 2017 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wykonawca powinien dostosować program szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje.

Wykonawca opracowując program szkolenia powinien wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazie danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej (www.psz.praca.gov.pl), o ile program szkolenia nie jest określony w odrębnych przepisach.

Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę Programem szkolenia zawierającym, co najmniej 134 godz. podzielonych na część teoretyczną, praktyczną i egzamin. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić nie mniej niż 61% ogółu wymiaru godzin szkolenia. W przypadku zajęć praktycznych prowadzonych w sposób innowacyjny lub oryginalny np. w zakładzie pracy jednostka szkoleniowa określa ilość godzin w zakładzie pracy oraz procentowy udział tych zajęć do ogólnego wymiaru godzin zajęć praktycznych.

 Program szkolenia powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

 • przepisy BHP i ppoż. na stanowisku pracy;
 • użytkowanie eksploatacyjne;
 • dokumentacja techniczna;
 • podstawy elektrotechniki;
 • budowa koparko-ładowarki;
 • technologia robót;
 • zajęcia praktyczne.

Szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu z wyjątkiem szkoleń, których niższy niż 25 godzin w tygodniu wymiar trwania określają odrębne przepisy.

 Zajęcia na szkoleniu powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 700, kończyć nie później niż o godzinie 2000 i trwać nie więcej niż 8 godzin dziennie.

Szkolenie należy przeprowadzić w takim miejscu, aby łączny czas dojazdu uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekroczył 3 godzin dziennie lub Wykonawca powinien zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie osobie skierowanej na szkolenie.

Instytucja szkoleniowa powinna posiadać doświadczenie w realizacji szkolenia z obszaru Architektura i budownictwo.

Instytucja szkoleniowa powinna posiadać upoważnienie do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych wydane przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz kadra dydaktyczna powinna posiadać uprawnienia do przeprowadzenia w/w szkolenia, z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym, przy czym instruktor powinien posiadać uprawnienia operatora I klasy z zakresie przedmiotowej specjalizacji. Wykładowcy powinni posiadać staż zawodowy związany z bezpośrednią eksploatacją maszyn określonej specjalności.

Wykonawca winien dostosować wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.

Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość pomieszczeń do realizacji części teoretycznej jak również odpowiednie miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Ponadto pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą:

 • być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,
 • posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia w układzie kinowym lub szkolnym z miejscem umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia,
 • posiadać zaplecze sanitarne.
 • posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne.
 • posiadać wentylację i ogrzewanie zapewniającą odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 • gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia, np.: rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, filmy dydaktyczne, plansze poglądowe, instruktażowe nagrania, przeźrocza, foliogramy.

Zajęcia praktyczne powinny:

 1. odbywać się w sposób tradycyjny np. w siedzibie jednostki szkoleniowej- na własnym lub wypożyczonym poligonie z możliwością zastosowania wszystkich przewidzianych przez producenta osprzętów roboczych lub/i
 2. być organizowane z zastosowaniem innowacyjnych lub oryginalnych metod prowadzenia wykraczających poza standardowy program szkolenia np. w warunkach konkretnej budowy z możliwością zastosowania wszystkich przewidzianych przez producenta osprzętów roboczych.

Baza lokalowa, w której odbywać się będą zajęcia praktyczne musi zawierać oddzielne stanowisko do nauki dla każdej z osób. Stanowisko do nauki praktycznej musi być wyposażone w naturalne obiekty techniczne, zespoły i elementy maszyn określonej specjalizacji, w co najmniej 1 szt. koparko-ładowarkę

Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem:

 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenia kursu (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty)
 • książeczki operatora,
 • świadectwa ukończenia szkolenia wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wykonawca sprawdzać będzie efekty szkolenia poprzez:

 • stosowanie testów sprawdzających zakres zdobytej wiedzy, umiejętności uczestników kursu na poszczególnych etapach szkolenia,
 • przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikowi szkolenia egzaminu przed Zespołem Egzaminacyjnym działającym w imieniu Komisji Egzaminacyjno- Kwalifikacyjnej dla operatorów maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych.

Wykonawca prowadzić będzie analizy skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń poprzez stosowanie ankiet.

Oferty niespełniające powyższych warunków, złożone po terminie, złożone na innym formularzu niż zamieszczony na stronie internetowej urzędu nie będą brane pod uwagę.

Oferta będzie wiązać wybranego wykonawcę w 2017r. dla szkoleń realizowanych ze środków Funduszu Pracy. Umowa między Starostą, Pracodawcą i wybraną Instytucją szkoleniową w zakresie przeszkolenia bezrobotnego zawierana będzie odrębnie, po uzgodnieniu terminu z Instytucją szkoleniową.

Umowa może zostać zawarta bez dokonania oceny wg „Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych” w przypadku, gdy na zaproszenie do składania ofert/zapytanie ofertowe wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w zaproszenie do składania ofert oraz zapytaniu ofertowym lub w przypadkach określonych w §3 pkt 9 Kryteriów spełniająca warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.                                                                                                                                                                   

Data utworzenia: 2017-09-21 11:26:04powrót do strony głównej drukuj

2017-09-20 10:19:41

Informacja dla pracodawców dotycząca staży!


                     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 21.09.2017r. nabór na staże ze środków Funduszu Pracy zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-20 10:17:56powrót do strony głównej drukuj

2017-09-20 07:57:44

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”


 

    

 

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Nr projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.

 

Cel i krótki opis projektu:

 

Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. Mazowieckie dla 60 uczestników projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn). Projekt obejmuje wyłącznie obszary  poniżej progu defaworyzacji w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy tej zaliczmy: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby z niepełnosprawnością (min. 5% Uczestników Projektu), osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

 

Cel zostanie zrealizowany w okresie od  01.09.2017 r.- 30.06.2018 r.

 

 

Data utworzenia: 2017-09-20 07:49:47powrót do strony głównej drukuj

2017-09-15 12:36:38

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia.


 

 

    

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  od dnia 18.09.2017r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-15 12:36:38powrót do strony głównej drukuj

2017-09-13 11:11:53

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje o zmianie treści pkt. III Ogłoszenia o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

W pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne zdanie: „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikom Szkolenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Urzędem Transportu Drogowego otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikom Szkolenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Urzędem Dozoru Technicznego” 

Po zmianie, pełna treść pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne do pobrania poniżej.

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Data utworzenia: 2017-09-13 11:00:34powrót do strony głównej drukuj

2017-09-12 10:10:31

Informacja o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej)


Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej).

Nabór trwa do dnia 29 września 2017 do godziny 16:00.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego nowym przedsiębiorstwom społecznym zastanie udzielone wsparcie w postaci:

 • wsparcia inwestycyjnego w wysokości 15.000 zł na jednego członka przedsiębiorstwa społecznego zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków może być udzielona dotacja;
 • wsparcia pomostowego w wysokości 1.000 zł na jednego członka przedsiębiorstwa społecznego przez 6 miesięcy od rejestracji, z podobnym założeniem jak przy wsparciu inwestycyjnym;
 • szkolenia;
 • doradztwa ogólne, specjalistyczne i biznesowe, informatyczne;
 • mentoringu biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców.

 

Więcej informacji o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz Regulamin Rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego:

http://www.owes.eu/index.php/278-28-sierpnia-2017r-ogloszenie-o-naborze-formularzy-rekrutacyjnych-w-ramach-projektu-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-mazowsza-plockiego-numer-naboru-4-2017

 

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.  

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku.

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 2. zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnie socjalne dzieli się na dwa typy:

 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB FIZYCZNYCH- zakładane przez osoby fizyczne, z uwzględnieniem jednak, iż muszą to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tzn.:

 1. osoby bezrobotne, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym t.j.

 - absolwent centrum integracji społecznej - oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;

- absolwent klubu integracji społecznej - oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego

- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- osoby, które nie ukończyły 30 roku życia oraz osoby, które przekroczyły 50 rok życia i posiadają status osób poszukujących pracy bez zatrudnienia w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH - mogą być zakładane przez:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego,
 2. kościelne osoby prawne.

 

Spółdzielnie Socjalne które zostaną utworzone muszą być utrzymane przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji.

Kontakt celem uzyskania szczegółowej informacji:

Centrum  Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Aleje Kilińskiego 12A pok.8  (Budynek ECG)

09-407 Płock

www.owes.eu

sekretariat@owes.eu    

tel. 605 044 419

Data utworzenia: 2017-09-12 10:10:31