oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2015-05-15 14:11:42

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.


 

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 18.05.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Staże będą realizowane na okres 5 miesięcy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na minimum 3 miesiące po zakończeniu stażu.

        Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2015-05-15 14:00:16powrót do strony głównej drukuj

2015-05-14 08:54:14

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI


 
 
 
          W związku z wejściem w życie w dniu 1 maja br. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588), jak również w związku z coraz częstszymi sygnałami o pojawiających się nadużyciach związanych z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w zakładce Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce zamieszczone są aktualne, rekomendowane wzory oświadczenia i pouczenia.

 

 

Data utworzenia: 2015-05-14 08:44:10Data utworzenia: 2015-05-12 08:46:16powrót do strony głównej drukuj

2015-05-06 12:22:26

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


     

    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada nadal środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z przeznaczeniem na utworzenie 1 miejsca stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu na okres 6 miesięcy do wyczerpania środków.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż.

Data utworzenia: 2015-05-06 12:11:37powrót do strony głównej drukuj

2015-05-05 13:21:27

Kreator Miejsc Pracy


 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy.
Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014r.
Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“, przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.
 
 
 
 
 
WIĘCEJ
 
 

Data utworzenia: 2015-05-05 12:37:29powrót do strony głównej drukuj

2015-04-28 12:34:32

Informacja dla pracodawców zainteresowanych utworzeniem stażu na okres 6 m-cy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim


         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 01.04.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 111 miejsc stażu na okres 6 m-cy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.
Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
-      nie pracują
-      nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:
- osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
- osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W 2015r. do projektów PUP będzie można również kwalifikować osoby pozostające bezrobotnymi dłużej niż 4 miesiące. W takiej sytuacji okres 4 miesięcy będzie liczony od dnia przystąpienia do projektu. W przypadku osób młodych nowozarejestrowanych okres 4 miesięcy będzie nadal liczony od dnia rejestracji w Urzędzie.Wśród wyżej wymienionych uczestników projektu długotrwale bezrobotni mają stanowić 34,14%,
a niepełnosprawni 0,9%.

Do osób długotrwale bezrobotnych zalicza się w przypadku:
-młodzieży do 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
-dorosłych w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na  minimum 3m-ce po zakończonym stażu.

* w przypadku innej formy umowy zatrudnienia wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2015-04-01 12:13:06