oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2015-01-19 08:04:06

Informacja dot. Bonu stażowego


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego z dniem 20.01.2015r. zostaje zakończony z powodu rozdysponowania środków.

Data utworzenia: 2015-01-19 08:03:30powrót do strony głównej drukuj

2015-01-14 14:49:08

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Informacja dla pracodawców zainteresowanych

kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników
w wieku, co najmniej 45 lat w 2015r.Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o rzetelne oszacowanie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w roku 2015.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy obejmuje:


  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dodatkowo przypominamy, że zgłaszając zapotrzebowanie środków na rok 2015 należy pamiętać o priorytetach ministra na lata 2014-2015, czyli wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców korzystających ze wsparcia KFS nadal nie mogą być adresowane do innej grupy wiekowej.

Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Gostyninie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej http://pup-gostynin.pl/ w zakładce Aktualności. 

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.  

Ustawowo określono wysokość tego wsparcia, regułą jest, że:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów; nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga:

PRACODAWCA- oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika, wg art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, wg art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 672)

MIKROPRZEDSIĘBIORCA – to przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, wg art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pracodawców zainteresowanych finansowaniem ze środków KFS kształcenia ustawicznego w roku 2015 prosimy o składanie ANKIETY zapotrzebowania na druku pobranym z naszej strony internetowej http://pup-gostynin.pl/ w zakładce Aktualności do dnia 21.01.2015r. na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem (24) 269 71-79

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Emilia Balcerzak

pok. nr 12 (I piętro)
tel.: 024 269 71 52
fax: 024 269 71 79
e-mail:
emiliao@pup-gostynin.pl


 

 


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta pod KFS.doc Ankieta 2015-01-14 14:49:59 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-11-07 12:36:05powrót do strony głównej drukuj

2015-01-12 09:45:26

Informacja dla pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 12 stycznia (poniedziałek) 2015r. będą wydawane i przyjmowane - Wnioski o Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, do wyczerpania limitu środków na tę formę aktywizacji.

Dofinansowanie wynagrodzenia miesięcznie , za każdego zatrudnionego bezrobotnego, przysługuje  w kwocie  określonej w umowie , nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W 2015 roku maksymalna wysokość refundacji miesięcznie wyniesie 875,00 PLN.
Wnioski można pobierać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej   
http://www.pup-gostynin.pl w zakładce "Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia" (Informacje dla Pracodawców).


Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 25 II piętro oraz telefonicznie pod nr tel.: 24 2697175.

Data utworzenia: 2015-01-09 14:48:26powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 15:08:53

Informacja- organizacja szkoleń w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 12.01.2015r. do wyczerpania limitu środków,  wydawane i przyjmowane będą wnioski pracodawców zainteresowanych zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy.

     Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2015-01-09 14:37:15powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 15:02:06

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonem stażowym


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 12.01.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

Data utworzenia: 2015-01-09 13:48:35powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 15:01:15

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonu na zasiedlenie


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 12.01.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.

Data utworzenia: 2015-01-09 14:09:56