oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-11-17 13:14:56

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2018


 

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2018

 

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków finansowych na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców zatrudniających, co najmniej jednego pracownika, oraz którzy mają siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na środki. 

Szacowanie środków na rok 2018 należy dokonywać według następujących priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 – Tabela nr 1:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 – Tabela nr 2:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 (*) Zawody deficytowe według badania „Prognozowane zapotrzebowanie na zawody deficytowe w 2018 roku” - źródło https://barometrzawodow.pl/:

- w powiecie gostynińskim- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pielęgniarki i położne, pracownicy ochrony fizycznej, psycholodzy i psychoterapeuci, samodzielni księgowi.

- w województwie mazowieckim betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, murarze i tynkarze, piekarze, pielęgniarki i położne, spawacze, ślusarze.

W celu zgłoszenia do PUP w Gostyninie informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe w ramach KFS na rok 2018 należy wypełnić dołączoną ANKIETĘ oraz przesłać ją wypełnioną w nieprzekraczalnym terminie 24.11.2017r. na adres e-mail a.kaminska@gostynin.praca.gov.pl lub faxem pod nr (24) 269 71 79.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta KFS 2018.doc Ankieta 2017-11-17 10:43:28 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2017-11-14 13:06:20powrót do strony głównej drukuj

2017-11-17 13:14:46

nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych


Powiatowy Urząd  Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 17.11.2017r. do dnia 21.11.2017r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

Data utworzenia: 2017-11-17 13:14:46powrót do strony głównej drukuj

2017-11-16 11:33:06

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER


         

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, że nadal posiada środki na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 20 000 PLN dla 5 osób bezrobotnych (w tym kobiet i mężczyzn) w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym  PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż. - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej  wniosek.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-10-27 12:55:10powrót do strony głównej drukuj

2017-11-08 11:13:32

Informacja o zakończonym naborze- szkolenia dla bezrobotnych w ramach Trójstronnej umowy szkoleniowej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.11.2017r. nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-11-08 11:13:32powrót do strony głównej drukuj

2017-11-08 11:11:40

Informacja o zakończonym naborze- Studia podyplomowe


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.11.2017r. nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-11-08 11:11:40powrót do strony głównej drukuj

2017-11-07 09:57:48

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Powiatowy Urząd  Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 07.11.2017r. do dnia 17.11.2017r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-11-07 09:56:35