oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-02-08 10:14:45

Informacja!


 

 

Uprzejmie informujemy o zmianie wizyt u doradcy klienta indywidualnego

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2016-02-08 10:14:45powrót do strony głównej drukuj

2016-02-01 12:23:03

Spadochron - jak planować karierę zawodową


 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku w dniach 15-19 lutego w godzinach 10.00-15.00 organizuje zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron jak planować karierę zawodową (szkolenie wg programu R.N. Bollesa)”.

Spotkanie jest bezpłatne!!!

 

 więcej

 

Data utworzenia: 2016-02-01 09:46:33powrót do strony głównej drukuj

2016-01-22 10:41:28

Rekrutacja do służby w Policji


 

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2016 roku

na terenie województwa mazowieckiego

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z siedzibą w Radomiu znajduje się na stronie BIP KWP w Radomiu

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-22 10:38:17powrót do strony głównej drukuj

2016-01-19 14:38:12

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych


 

      

               

              Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż od dnia 20.01.2016r. w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będą przyjmowane tylko i wyłącznie wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych.

Do zrealizowania pozostało:

           - 9 staży dla niepełnosprawnych (w tym: 3 kobiety, 6 mężczyzn),

           - 53 staże powyżej 50 roku życia (w tym: 17 kobiet, 36 mężczyzn),

           - wszystkie kobiety muszą spełniać kryterium długotrwale bezrobotnych

 

 

Data utworzenia: 2016-01-19 14:37:41powrót do strony głównej drukuj

2016-01-14 08:28:08

Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie,informuje, że od 11.01.2016r. - do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy - wydawane są Wnioski o refundację Pracodawcy lub Przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja dotycząca refundacji Pracodawcy lub Przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 150f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 1 stycznia 2016r. Pracodawcy lub Przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska:

  • możliwość wejścia na rynek pracy,
  • gwarancję stabilnego zatrudnienia przez co najmniej 24 miesiące,
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Pracodawca lub Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczania społeczne za skierowanych i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnych do 30 roku życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

Starosta nie może zawrzeć umowy o Refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, z Pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczania społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, ma zastosowanie dla bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, w związku z czym osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalono profil pomocy II (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) mogą być kierowane na tą formę.

  • Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, przysługuje przez okres 12 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

W 2016r. – Refundacja, przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, może być udzielona do wysokości Minimalnego Wynagrodzenia za prace tj. 1850,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, pod warunkiem, że Pracodawca lub Przedsiębiorca będzie wypłacał wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku wypłacanego wynagrodzenia w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 1850.00 zł. – refundacja będzie przyznawana w kwocie niższej.

  • Pracodawca lub Przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Niewywiązanie się z warunków, utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego  bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji, Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca lub Przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca lub Przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczania społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Umowy o Refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki   na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r., po uprzednim złożeniu Wniosku o refundację (…) do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

Koszty wynikające z zawartych umów, są finansowane przez Starostę w ramach przyznanego limitu środków Funduszu Pracy na realizację omawianej formy przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, w latach 2016r.-2018r.

       Aby zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia Pracodawca lub Przedsiębiorca powinien:

  1. Złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie Wniosek Pracodawcy lub Przedsiębiorcy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać umowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, z upoważnienia Starosty Gostynińskiego.
  3. Zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 24 miesięcy.

      Szczegółowych informacji udziela:

       Urszula Brandszteter – Specjalista ds. programów

       PUP w Gostyninie-C.A.Z.; II piętro pok.25,tel. 24 2697175; e-mail: urszula@pup-gostynin.pl

Wzór Wniosku o refundację(…) oraz Formularze informacji przedstawianych o pomoc de minimis - dostępne na stronie Urzędu: www.pup-gostynin.pl w zakładce Refundacja skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-12 09:29:36powrót do strony głównej drukuj

2016-01-12 12:20:49

Pracodawco prosimy o wypełnienie ankiety!


 

Prosimy o wypełnienie ANKIETY i odesłanie jej  faxem – nr faksu 24 269 71 79 lub e-mailem elab@pup-gostynin.pl do dnia 21.01.2016r.

Wypełnione ankiety pomogą nam w zaplanowaniu środków finansowych na realizację aktywizacji zawodowej na rok 2016

Wypełnienie ankiety nie stanowi zobowiązania do zatrudnienia osób bezrobotnych. 

 

Dziękujemy serdecznie!

Data utworzenia: 2016-01-12 11:59:12