oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2014-07-18 09:25:34

Informacja- organizacja szkoleń w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 09.07.2014r. do wyczerpania limitu środków,  wydawane i przyjmowane będą wnioski pracodawców zainteresowanych
zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy.

     Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2014-07-08 13:03:52powrót do strony głównej drukuj

2014-07-17 12:26:28

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Informacja dla pracodawców zainteresowanych

kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników
w wieku, co najmniej 45 lat w 2014r.

 


Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki.  Prosimy o składanie ANKIETY zapotrzebowania na druku pobranym z naszej strony internetowej http://pup-gostynin.pl/ do dnia 23.07.2014r. na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem (24) 269 71-79.


Osobą do kontaktu w sprawach KFS jest Pani Emilia Balcerzak – specjalista ds. rozwoju zawodowego
tel: (24) 269 71-78.


Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


Podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy dokona samorząd województwa.


Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Gostyninie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej http://pup-gostynin.pl/ .


O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy,  którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.


Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.


Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:

 

a)      regułą jest, że 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów;

b)      100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa.

Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

 

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS  można przeznaczyć  na:

 

a)      określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b)      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c)      egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d)      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 

Priorytetem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014–2015 jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców w ramach KFS nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej.

 

    

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta pod KFS.doc Ankieta 2014-07-17 12:09:33 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-07-17 12:06:19powrót do strony głównej drukuj

2014-06-20 09:05:43

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 20.06.2014r. do dnia 30.06.2014r. ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 13 osób bezrobotnych (13 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie. Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:
- 1 osoba powyżej 50 roku życia (mężczyzna),
- 12 osób pozostałych bezrobotnych (mężczyźni),
którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2013.           
       Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS).       
       Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.      Data utworzenia: 2014-06-20 08:08:51powrót do strony głównej drukuj

2014-05-22 12:16:16

Informacja         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu uzupełniającego naboru wniosków na organizację 6 miejsc stażu w ramach projektu “Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.


Data utworzenia: 2014-05-22 12:16:16powrót do strony głównej drukuj

2014-05-19 14:18:59

Informacja - prace interwencyjne
      Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych z dniem 20.05.2014r. zostaje zakończony. Środki Funduszu Pracy na 10 miejsc pracy zostały rozdysponowane.

Data utworzenia: 2014-05-19 14:06:54powrót do strony głównej drukuj

2014-05-15 12:20:20

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem Prac Interwencyjnych      
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wznawia od dnia 15.05.2014r. do wyczerpania limitu środków,  wydawanie i przyjmowanie wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych  -  na 10 miejsc pracy.

     Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Prace interwencyjne.

Data utworzenia: 2014-05-15 08:42:13