oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-12-22 07:24:20

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2017


 

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2017

 

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków finansowych na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców zatrudniających, co najmniej jednego pracownika, oraz którzy mają siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na środki. 

Szacowanie środków na rok 2017 należy dokonywać według następujących priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 – Tabela nr 1:

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (Polska Klasyfikacja Działalności - PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 – Tabela nr 2:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

 (*) Zawody deficytowe według badania „Prognozowane zapotrzebowanie na zawody deficytowe w 2017 roku” - źródło https://barometrzawodow.pl/:

- w powiecie gostynińskim- blacharze i lakiernicy samochodowi, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, posadzkarze, pracownicy poligraficzni, spawacze, ślusarze.

- w województwie mazowieckim – fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, pielęgniarki i położne, spawacze.

 W celu zgłoszenia do PUP w Gostyninie informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe w ramach KFS na rok 2017 należy wypełnić dołączoną ANKIETĘ oraz przesłać ją wypełnioną w nieprzekraczalnym terminie 19.12.2016r. na adres e-mail emiliao@pup-gostynin.pl lub faxem pod nr (24) 269 7179.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-12-13 11:16:35powrót do strony głównej drukuj

2016-12-19 09:42:33

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


 

        

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 19.12.2016r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 5 miejsc stażu dla osób niepełnosprawnych ( w tym 2 kobiet i 3 mężczyzn) na okres 6 m-cy w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) z terminem rozpoczęcia stażu od 16.01.2017r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

-     nie pracują

-     nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-     nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na minimum 3m-ce po zakończonym stażu.*

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż.

 

Data utworzenia: 2016-12-19 09:42:33powrót do strony głównej drukuj

2016-12-16 14:09:17

Zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO


 

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że z dniem 16.12.2016r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO dla 1 osoby powyżej 50 roku życia, zostaje zakończony.

 

Data utworzenia: 2016-12-16 14:09:17powrót do strony głównej drukuj

2016-12-06 13:20:34

Zakończony nabór na staże ze środków Funduszu Pracy


             

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosów o zorganizowanie staży w ramach Funduszu Pracy od dnia 08.12.2016r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-12-06 13:17:23powrót do strony głównej drukuj

2016-12-01 11:39:09

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER


 

 

 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi do dnia 15.12.2016r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

 

 

Data utworzenia: 2016-09-01 08:28:30powrót do strony głównej drukuj

2016-11-30 14:40:03

Nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie zostaje zakończony


 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 30.11.2016r. nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, zostaje zakończony.

 

 

Data utworzenia: 2016-11-30 14:39:51