oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-03-28 10:40:32

Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy za granicą zapraszamy na spotkanie „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”


 

 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza na spotkanie z Doradcami i Asystentami EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na temat EURES i pracy za granicą pt.: „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.04.2017r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie w pok. 26 (II piętro). Przewidziany czas trwania spotkania od 1,5 do 2 godzin.

W ramach prezentacji poruszone będą następujące zagadnienia:

 • czym są Europejskie Służby Zatrudnienia EURES, jakie usługi oferują,
 • zasady szukania legalnej pracy za granicą,
 • aktualna sytuacja na europejskich rynkach pracy,
 • wskazówki jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą,
 • jak postępować z nieuczciwym pracodawcą,
 • jak korzystać z usług prywatnych agencji zatrudnienia,
 • jak sumować okresy zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych,
 • program „Twoja Pierwsza Praca z EURES”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapisanie na listę uczestników u Pani Ilony Świątkowskiej pod nr tel.: 24 269 71 69 do dnia 07.04.2017r.

 

 

Data utworzenia: 2017-03-28 10:27:24powrót do strony głównej drukuj

2017-03-20 11:43:44

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 20.03.2017r. do 30.03.2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (20 000 zł na jedno stanowisko).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każdy pracodawca ubiegający się o ,,refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie od 20.03.2017r. do 29.03.2017r.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2017-03-20 11:38:09Data utworzenia: 2017-03-15 13:09:02powrót do strony głównej drukuj

2017-03-13 11:10:32

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna pełna”


 

               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna pełna”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć. W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 24.03.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl   z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS  z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną pełną - nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2017-03-13 10:30:05powrót do strony głównej drukuj

2017-03-10 11:07:58

Informacja dla pracodawców


 

        

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że pierwszy nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje zakończony. Drugi etap dla 37 osób z terminem rozpoczęcia od 01.09.2017r. planujemy uruchomić w miesiącu czerwcu 2017r. 

Data utworzenia: 2017-03-10 11:07:58powrót do strony głównej drukuj

2017-03-08 09:03:21

Informacja dot. organizacji szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-03-08 08:56:44