oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-03-08 08:45:29

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator walca drogowego klasa III do 18T” ze środków EFS


 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator walca drogowego  klasa III do 18T”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do 17.03.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS  z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator walca drogowego klasa III do 18T”.

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-03-08 08:18:00powrót do strony głównej drukuj

2017-03-03 13:54:32

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

Zaproszenie do składania ofert

 

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

       W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 17.03.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl   z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną moduł C - nie otwierać”.

 

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-03-03 13:23:47powrót do strony głównej drukuj

2017-02-28 10:37:49

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży ze środków Funduszu Pracy.


 

    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 01.03.2017r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy. Staże będą realizowane na okres 3 miesięcy. 
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie po stażu na okres min. 1 m-ca i więcej.

   Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2017-02-28 10:36:16powrót do strony głównej drukuj

2017-02-27 12:11:04

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem więźniów


           

            Zakład Karny w Przytułach Starych zwraca się z propozycją udziału w Rządowym Programie Pracy Więźniów. 

Rządowy Program pracy więźniów składa się z trzech filarów:

  1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
  2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
  3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

            Zakład Karny w Przytułach Starych został wytypowany do udziału w pierwszym i trzecim filarze programu, tj. programu budowy na jej terenie hali produkcyjnej (przemysłowej), w której będą mogli pracować więźniowie oraz ulg dla przedsiębiorców zatrudniających w niej więźniów.

W związku z tym, że program będzie uruchamiany w latach 2016 – 2023, niezbędne jest w chwili obecnej rozpoznanie potrzeb lokalnych (potencjalnych) przedsiębiorców zainteresowanych działalnością gospodarczą na terenie ZK w Przytułach Starych, opartych na nowych zasadach zatrudniania osób skazanych. W zależności od wielkości potencjalnej inwestycji (ilości zatrudnianych więźniów) i deklarowanego terminu jej uruchomienia, podejmowane będą w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej decyzje o kolejności (terminie) uruchomienia programu w ZK w Przytułach Starych (terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy hali produkcyjnej oraz rozpoczęcia inwestycji gospodarczej).

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-02-27 12:07:07Data utworzenia: 2017-02-17 11:42:36powrót do strony głównej drukuj

2017-02-13 09:36:31

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

 

             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż w terminie od 13.02.2017r. do 28.02.2017r. jest prowadzony nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (Polska Klasyfikacja Działalności - PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

(*) Zawody deficytowe według badania „Prognozowane zapotrzebowanie na zawody deficytowe w 2017 roku” - źródło https://barometrzawodow.pl/:

- w powiecie gostynińskim – blacharze i lakiernicy samochodowi, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, posadzkarze, pracownicy poligraficzni, spawacze, ślusarze.

- w województwie mazowieckim – fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, pielęgniarki i położne, spawacze.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druki Wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu – pok. 12 – I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków.

Data utworzenia: 2017-02-13 09:35:45