oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-02-09 11:00:26

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER


 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 09.02.2017 r. do 23.02.2017r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 20 000 PLN wyłącznie dla 38 osób bezrobotnych (18 kobiet i 20 mężczyzn) w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym     PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2017-02-09 11:00:26powrót do strony głównej drukuj

2017-02-09 10:54:50

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie 09.02.2017r. do 23.02.2017r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski  o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  ,,dotacji” w kwocie 20 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla 30 osób (w tym 15 mężczyzn i 15 kobiet)  w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- kobiet w wieku 30 lat i powyżej

- mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej, którzy dodatkowo przynależą do jednej z poniższych grup osób:

  • o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotnych (tj. nieprzerwanie 12m-cy),
  • niepełnosprawnych,
  • powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2017-02-09 10:53:57powrót do strony głównej drukuj

2017-02-01 14:50:32

Prace interwencyjne - nabór wniosków w 2017r.


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków Pracodawców na organizację prac interwencyjnych.

Druki wniosków o organizowanie prac interwencyjnych można pobrać w siedzibie Urzędu - pok. 25 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Prace interwencyjne. Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 24 2697175.

Data utworzenia: 2017-02-01 14:50:32powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 12:50:21

Nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 09:35:27powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 11:11:46

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU STAŻOWEGO


 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU STAŻOWEGO, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres
6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu – pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki: Bon Stażowy.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 11:11:46powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 10:52:12

Nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych


 

           Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w terminie od 01.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

O kolejnych naborach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Studia podyplomowe.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 10:52:12