oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 09:46:07

Nabór wniosków dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE


 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 09:46:07powrót do strony głównej drukuj

2017-01-30 14:12:24

Nabór wniosków na refundację przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


O G Ł O S Z E N I E


 
             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w 2017r. kontynuuje program "Praca dla młodych" i od 01.01.2017. wydaje i przyjmuje wnioski o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków od 01.01.2017 r. do wyczerpania limitu środków na 2017r.

Ustawowa refundacja wynagrodzeń M.W tj. 2000,00 + składki na ubezpieczenia społeczne płatnika składek (emerytalna,rentowa,wypadkowa) od refundowanego wynagrodzenia.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej na 24 miesiące. w tym refundacja przez okres 12 miesięcy.   
 
Druki do pobrania: ze strony PUP Gostynin w zakładce Dla pracodawców/ Refundacja przez 12 miesięcy (...)  lub w Urzędzie Pracy : II piętro pok.25.


Data utworzenia: 2017-01-26 12:45:39Data utworzenia: 2017-01-18 11:45:56powrót do strony głównej drukuj

2017-01-18 11:18:50

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe do współpracy


 

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe do współpracy w sporządzeniu listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.  Informacje te są niezbędne do określenia kierunków szkoleń dla osób uprawnionych na 2017 rok i sporządzenia realnie odzwierciedlającego potrzeby i wymagania lokalnego rynku pracy planu szkoleń.

W związku z powyższym prosimy o identyfikację i wskazanie obszarów szkoleniowych, które umożliwiłyby osobom zarejestrowanym nabycie nowych kwalifikacji oraz znalezienie odpowiedniej pracy.

Na zgłoszenia i propozycje czekamy do dnia 31.01.2017 r.

Zgłoszenia można składać:

- pocztą na adres - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin,

- pocztą elektroniczną na adres – emiliao@pup-gostynin.pl,

- faksem na numer – 24 269 71 79.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-18 11:18:50powrót do strony głównej drukuj

2017-01-17 11:17:30

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 13.02.2017 r. do 28.02.2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (Polska Klasyfikacja Działalności - PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

(*) Zawody deficytowe według badania „Prognozowane zapotrzebowanie na zawody deficytowe w 2017 roku” - źródło https://barometrzawodow.pl/:

- w powiecie gostynińskim- blacharze i lakiernicy samochodowi, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, posadzkarze, pracownicy poligraficzni, spawacze, ślusarze.

- w województwie mazowieckim – fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, pielęgniarki i położne, spawacze.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druki Wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami będzie można pobrać od dnia 13.02.2017 r. w siedzibie Urzędu- pok. 12 - I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl
z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-01-17 11:16:42powrót do strony głównej drukuj

2017-01-13 12:38:44

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia w 2017r


 

 

      

       

                Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 16.01.2017r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres   6 m-cy w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:

           - 5 osób z niepełnosprawnościami,

           - 50 osób długotrwale bezrobotnych,

           - 26 osób powyżej 50 roku życia.

            Planujemy zorganizowanie 127 miejsc stażu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu*.

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż.

Data utworzenia: 2017-01-13 10:06:48