oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-10-02 14:44:22

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych w 2017r.


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że Wnioski o organizowanie prac interwencyjnych, przyjmowane są do dnia 03.10.2017r. z ostatecznym terminem rozpoczęcia zatrudnienia od 15.10.2017r.

W związku z powyższym nabór Wniosków na daną formę z dniem 04.10.2017r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-10-02 14:44:22powrót do strony głównej drukuj

2017-09-28 13:53:29

Informacja dla Pracodawców lub Przedsiębiorców zainteresowanych Refundacją przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że Wnioski o Refundację na zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, przyjmowane są do dnia 28.09.2017r.(włącznie) z ostatecznym terminem rozpoczęcia zatrudnienia od 15.10.2017r. Nabór Wniosków na daną formę zostaje zakończony. 

Data utworzenia: 2017-09-28 12:45:42powrót do strony głównej drukuj

2017-09-28 12:51:24

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie "Operator koparko- ładowarki kl. III wszystkie typy"


Zaproszenie do składania ofert

      

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 05.10.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/art/id/1050 z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III: wszystkie typy– NIE OTWIERAĆ”.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej urzędu po spełnieniu i akceptacji przez oferenta niżej wymienionych warunków:

Wykonawca powinien mieć aktualny na rok 2017 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wykonawca powinien dostosować program szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje.

Wykonawca opracowując program szkolenia powinien wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazie danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej (www.psz.praca.gov.pl), o ile program szkolenia nie jest określony w odrębnych przepisach.

Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę Programem szkolenia zawierającym, co najmniej 67 godz. podzielonych na część teoretyczną, praktyczną i egzamin. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić nie mniej niż 22% ogółu wymiaru godzin szkolenia. W przypadku zajęć praktycznych prowadzonych w sposób innowacyjny lub oryginalny np. w zakładzie pracy jednostka szkoleniowa określa ilość godzin w zakładzie pracy oraz procentowy udział tych zajęć do ogólnego wymiaru godzin zajęć praktycznych.

 Program szkolenia powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych;
 • ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarki;
 • technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami;
 • zajęcia praktyczne.

Szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu z wyjątkiem szkoleń, których niższy niż 25 godzin w tygodniu wymiar trwania określają odrębne przepisy.

 Zajęcia na szkoleniu powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 700, kończyć nie później niż o godzinie 2000 i trwać nie więcej niż 8 godzin dziennie.

Szkolenie należy przeprowadzić w takim miejscu, aby łączny czas dojazdu uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekroczył 3 godzin dziennie lub Wykonawca powinien zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie osobie skierowanej na szkolenie.

Instytucja szkoleniowa powinna posiadać doświadczenie w realizacji szkolenia z obszaru Architektura i budownictwo.

Instytucja szkoleniowa powinna posiadać upoważnienie do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych wydane przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz kadra dydaktyczna powinna posiadać uprawnienia do przeprowadzenia w/w szkolenia, z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym, przy czym instruktor powinien posiadać uprawnienia operatora I klasy z zakresie przedmiotowej specjalizacji. Wykładowcy powinni posiadać staż zawodowy związany z bezpośrednią eksploatacją maszyn określonej specjalności.

Wykonawca winien dostosować wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.

Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość pomieszczeń do realizacji części teoretycznej jak również odpowiednie miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Ponadto pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą:

 • być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,
 • posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia w układzie kinowym lub szkolnym z miejscem umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia,
 • posiadać zaplecze sanitarne.
 • posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne.
 • posiadać wentylację i ogrzewanie zapewniającą odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 • gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia, np.: rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, filmy dydaktyczne, plansze poglądowe, instruktażowe nagrania, przeźrocza, foliogramy.

Zajęcia praktyczne powinny:

 1. odbywać się w sposób tradycyjny np. w siedzibie jednostki szkoleniowej- na własnym lub wypożyczonym poligonie z możliwością zastosowania wszystkich przewidzianych przez producenta osprzętów roboczych lub/i
 2. być organizowane z zastosowaniem innowacyjnych lub oryginalnych metod prowadzenia wykraczających poza standardowy program szkolenia np. w warunkach konkretnej budowy z możliwością zastosowania wszystkich przewidzianych przez producenta osprzętów roboczych.

Baza lokalowa, w której odbywać się będą zajęcia praktyczne musi zawierać oddzielne stanowisko do nauki dla każdej z osób. Stanowisko do nauki praktycznej musi być wyposażone w naturalne obiekty techniczne, zespoły i elementy maszyn określonej specjalizacji, w co najmniej 1 szt. koparko-ładowarkę

Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem:

 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenia kursu (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty)
 • książeczki operatora,
 • świadectwa ukończenia szkolenia wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wykonawca sprawdzać będzie efekty szkolenia poprzez:

 • stosowanie testów sprawdzających zakres zdobytej wiedzy, umiejętności uczestników kursu na poszczególnych etapach szkolenia,
 • przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikowi szkolenia egzaminu przed Zespołem Egzaminacyjnym działającym w imieniu Komisji Egzaminacyjno- Kwalifikacyjnej dla operatorów maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych.

Wykonawca prowadzić będzie analizy skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń poprzez stosowanie ankiet.

Oferty niespełniające powyższych warunków, złożone po terminie, złożone na innym formularzu niż zamieszczony na stronie internetowej urzędu nie będą brane pod uwagę.

Oferta będzie wiązać wybranego wykonawcę w 2017r. dla szkoleń realizowanych ze środków Funduszu Pracy. Umowa między Starostą, Pracodawcą i wybraną Instytucją szkoleniową w zakresie przeszkolenia bezrobotnego zawierana będzie odrębnie, po uzgodnieniu terminu z Instytucją szkoleniową.

Umowa może zostać zawarta bez dokonania oceny wg „Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych” w przypadku, gdy na zaproszenie do składania ofert/zapytanie ofertowe wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w zaproszenie do składania ofert oraz zapytaniu ofertowym lub w przypadkach określonych w §3 pkt 9 Kryteriów spełniająca warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.                                    

Data utworzenia: 2017-09-21 11:26:04powrót do strony głównej drukuj

2017-09-27 11:44:43

Nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 27.09.2017 r. do 04.10.2017 r. ogłasza nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

UWAGA: aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów MRPiPS i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 r. to:

Priorytet I - Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (Polska Klasyfikacja Działalności - PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

Priorytet II - Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (zawody deficytowe w  powiecie gostynińskim- blacharze i lakiernicy samochodowi, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, posadzkarze, pracownicy poligraficzni, spawacze, ślusarze.- w województwie mazowieckim – fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, pielęgniarki i położne, spawacze),

Priorytet III -Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  

Uwaga: w przypadku zaznaczenia tego priorytetu do wniosku należy dołączyć dokumenty, z których spełnienie powyższych warunków wynika.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy na 2017 r. to:

PRIORYTET I - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób nieposiadających kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury).

PRIORYTET II - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

PRIORYTET III - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych.

PRIORYTET IV - Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • korzystanie ze środków KFS w 2016 i 2017 r.,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub/i do Rejestru Usług Rozwojowych.

Druki Wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 28, II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków.

Data utworzenia: 2017-09-27 11:43:54powrót do strony głównej drukuj

2017-09-26 13:21:33

Informacja dla osób zainteresowanych Bonem na zasiedlenie


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 27.09.2017r. nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-26 13:21:33powrót do strony głównej drukuj

2017-09-25 13:38:58

Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 25.09.2017r. do 06.10.2017r. ogłasza nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, na podjęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/131/2017 z dnia 30 marca 2017r., środki jakie pozostają do dyspozycji Urzędu na ten cel to 39 000 zł.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

Data utworzenia: 2017-09-25 13:38:58