oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-02 11:38:31

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia.


 

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 05.06.2017r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres   6 m-cy z terminem rozpoczęcia stażu od 01.09.2017r. w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:

           Planujemy zorganizowanie 37 miejsc stażu dla 6 kobiet i 31 mężczyzn w poniższych kategoriach bezrobotnych:

  • 15 osób długotrwale bezrobotnych (1 kobieta, 14 mężczyzn),

  • 4 osoby powyżej 50 roku życia (4 mężczyzn),

  • 20 osób o niskich kwalifikacjach (20 mężczyzn)

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu*.

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż. 

Data utworzenia: 2017-06-02 11:34:08powrót do strony głównej drukuj

2017-06-01 14:35:29

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:22:16powrót do strony głównej drukuj

2017-06-01 14:32:17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:28:19powrót do strony głównej drukuj

2017-06-01 14:30:59

Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:24:49powrót do strony głównej drukuj

2017-05-31 20:00:06

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach: 1.06.2017 r. do 9.06.2017 r. ogłasza nabór uczestników na szkolenia grupowe


 

 

            

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach: 1.06.2017 r. do 9.06.2017 r. ogłasza nabór uczestników na szkolenia grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1
w zakresie:

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:50:23powrót do strony głównej drukuj

2017-05-29 09:20:46

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO


 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego” prowadzony jest
w partnerstwie trzech organizacji:

  1. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - Lider
  2. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - Partner
  3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie - Partner.

OWES Mazowsza Płockiego prowadzi działalność na podstawie przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej akredytacji „AKSES”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

więcej

Data utworzenia: 2017-05-29 09:13:23