oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 12:51:29

Informacja dla osób zainteresowanych Bonem stażowym


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.02.2016r. do wyczerpania limitu środków będzie prowadził nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki Wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu - pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

 

Data utworzenia: 2016-02-12 08:25:16powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 12:50:52

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonu na zasiedlenie


 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.02.2016r. do wyczerpania limitu środków będzie prowadził nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Druki Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.
 
 

Data utworzenia: 2016-02-12 08:31:48powrót do strony głównej drukuj

2016-02-08 10:14:45

Informacja!


 

 

Uprzejmie informujemy o zmianie wizyt u doradcy klienta indywidualnego

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2016-02-08 10:14:45powrót do strony głównej drukuj

2016-02-01 12:23:03

Spadochron - jak planować karierę zawodową


 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku w dniach 15-19 lutego w godzinach 10.00-15.00 organizuje zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron jak planować karierę zawodową (szkolenie wg programu R.N. Bollesa)”.

Spotkanie jest bezpłatne!!!

 

 więcej

 

Data utworzenia: 2016-02-01 09:46:33powrót do strony głównej drukuj

2016-01-22 10:41:28

Rekrutacja do służby w Policji


 

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2016 roku

na terenie województwa mazowieckiego

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z siedzibą w Radomiu znajduje się na stronie BIP KWP w Radomiu

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-22 10:38:17powrót do strony głównej drukuj

2016-01-14 08:28:08

Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie,informuje, że od 11.01.2016r. - do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy - wydawane są Wnioski o refundację Pracodawcy lub Przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja dotycząca refundacji Pracodawcy lub Przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 150f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 1 stycznia 2016r. Pracodawcy lub Przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska:

  • możliwość wejścia na rynek pracy,
  • gwarancję stabilnego zatrudnienia przez co najmniej 24 miesiące,
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Pracodawca lub Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczania społeczne za skierowanych i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnych do 30 roku życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

Starosta nie może zawrzeć umowy o Refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, z Pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczania społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, ma zastosowanie dla bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, w związku z czym osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalono profil pomocy II (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) mogą być kierowane na tą formę.

  • Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, przysługuje przez okres 12 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

W 2016r. – Refundacja, przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, może być udzielona do wysokości Minimalnego Wynagrodzenia za prace tj. 1850,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, pod warunkiem, że Pracodawca lub Przedsiębiorca będzie wypłacał wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku wypłacanego wynagrodzenia w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 1850.00 zł. – refundacja będzie przyznawana w kwocie niższej.

  • Pracodawca lub Przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Niewywiązanie się z warunków, utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego  bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji, Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca lub Przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca lub Przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczania społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Umowy o Refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki   na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r., po uprzednim złożeniu Wniosku o refundację (…) do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

Koszty wynikające z zawartych umów, są finansowane przez Starostę w ramach przyznanego limitu środków Funduszu Pracy na realizację omawianej formy przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, w latach 2016r.-2018r.

       Aby zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia Pracodawca lub Przedsiębiorca powinien:

  1. Złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie Wniosek Pracodawcy lub Przedsiębiorcy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać umowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, z upoważnienia Starosty Gostynińskiego.
  3. Zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 24 miesięcy.

      Szczegółowych informacji udziela:

       Urszula Brandszteter – Specjalista ds. programów

       PUP w Gostyninie-C.A.Z.; II piętro pok.25,tel. 24 2697175; e-mail: urszula@pup-gostynin.pl

Wzór Wniosku o refundację(…) oraz Formularze informacji przedstawianych o pomoc de minimis - dostępne na stronie Urzędu: www.pup-gostynin.pl w zakładce Refundacja skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-12 09:29:36