oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-01-12 12:20:49

Pracodawco prosimy o wypełnienie ankiety!


 

Prosimy o wypełnienie ANKIETY i odesłanie jej  faxem – nr faksu 24 269 71 79 lub e-mailem elab@pup-gostynin.pl do dnia 21.01.2016r.

Wypełnione ankiety pomogą nam w zaplanowaniu środków finansowych na realizację aktywizacji zawodowej na rok 2016

Wypełnienie ankiety nie stanowi zobowiązania do zatrudnienia osób bezrobotnych. 

 

Dziękujemy serdecznie!

Data utworzenia: 2016-01-12 11:59:12powrót do strony głównej drukuj

2015-12-18 10:12:18

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia w 2016r


 

      

                Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 22.12.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży od 15.01.2016r. w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:

           - 9 osób z niepełnosprawnościami (w tym: 3 kobiety, 6 mężczyzn)

            - 90 osób długotrwale bezrobotnych (w tym: 43 kobiety, 47 mężczyzn)

           - kobiety (wszystkie kobiety muszą spełniać kryterium długotrwale bezrobotnych)

           - 62 osoby powyżej 50 roku życia (w tym: 21 kobiet, 41 mężczyzn)

            Planujemy zorganizowanie 108 miejsc stażu w tym: (43 kobiety, 65 mężczyzn). Staże dla osób powyżej 50 r.ż. będą organizowane na okres 6 miesięcy, pozostałe na okres 5 miesięcy.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej j http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

 

Data utworzenia: 2015-12-18 10:10:34powrót do strony głównej drukuj

2015-12-16 14:41:53

Informacja dla bezrobotnych


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie Bonu na zasiedlenie przyjmowane będą do dnia 18.12.2015r.

Data utworzenia: 2015-12-16 14:41:53powrót do strony głównej drukuj

2015-12-15 11:06:50

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dniem 16.12.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-12-15 11:06:50powrót do strony głównej drukuj

2015-12-09 09:55:09

Informacja dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS w roku 2016


Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2016

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków finansowych na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców zatrudniających, co najmniej jednego pracownika, oraz którzy mają siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na środki. 

Szacowanie środków na rok 2016 należy dokonywać według następujących priorytetów:

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016:

  1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1[1] ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2016:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia,
  5. zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

 W celu zgłoszenia do PUP w Gostyninie informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe w ramach KFS na rok 2016 należy wypełnić dołączoną ANKIETĘ oraz przesłać ją wypełnioną w terminie nieprzekraczającym 28.12.2015r. na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem pod nr (24) 269 7179.

 

 [1] Art. 150f ust 1 Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie, której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej, jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

   

 Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 
Emilia Balcerzak
pok. nr 12 (I piętro)
tel.:
 24 269 71 52
fax: 24 269 71 79

e-mail: emiliao@pup-gostynin.pl

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta - zapotrzebowanie na srodki 2016.doc Ankieta 2015-12-09 09:51:58 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2015-12-09 09:50:14powrót do strony głównej drukuj

2015-12-01 13:58:43

Informacja dla pracodawców


 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o organizację staży dla osób powyżej 30 roku życia z dniem 01.12.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-12-01 13:57:14