oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-20 10:19:41

Informacja dla pracodawców dotycząca staży!


                     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 21.09.2017r. nabór na staże ze środków Funduszu Pracy zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-20 10:17:56powrót do strony głównej drukuj

2017-09-20 07:57:44

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”


 

    

 

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Nr projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.

 

Cel i krótki opis projektu:

 

Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. Mazowieckie dla 60 uczestników projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn). Projekt obejmuje wyłącznie obszary  poniżej progu defaworyzacji w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy tej zaliczmy: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby z niepełnosprawnością (min. 5% Uczestników Projektu), osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

 

Cel zostanie zrealizowany w okresie od  01.09.2017 r.- 30.06.2018 r.

 

 

Data utworzenia: 2017-09-20 07:49:47powrót do strony głównej drukuj

2017-09-15 12:36:38

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia.


 

 

    

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  od dnia 18.09.2017r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-15 12:36:38powrót do strony głównej drukuj

2017-09-13 11:11:53

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje o zmianie treści pkt. III Ogłoszenia o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

W pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne zdanie: „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikom Szkolenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Urzędem Transportu Drogowego otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikom Szkolenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Urzędem Dozoru Technicznego” 

Po zmianie, pełna treść pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne do pobrania poniżej.

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Data utworzenia: 2017-09-13 11:00:34powrót do strony głównej drukuj

2017-09-12 10:10:31

Informacja o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej)


Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej).

Nabór trwa do dnia 29 września 2017 do godziny 16:00.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego nowym przedsiębiorstwom społecznym zastanie udzielone wsparcie w postaci:

 • wsparcia inwestycyjnego w wysokości 15.000 zł na jednego członka przedsiębiorstwa społecznego zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków może być udzielona dotacja;
 • wsparcia pomostowego w wysokości 1.000 zł na jednego członka przedsiębiorstwa społecznego przez 6 miesięcy od rejestracji, z podobnym założeniem jak przy wsparciu inwestycyjnym;
 • szkolenia;
 • doradztwa ogólne, specjalistyczne i biznesowe, informatyczne;
 • mentoringu biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców.

 

Więcej informacji o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz Regulamin Rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego:

http://www.owes.eu/index.php/278-28-sierpnia-2017r-ogloszenie-o-naborze-formularzy-rekrutacyjnych-w-ramach-projektu-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-mazowsza-plockiego-numer-naboru-4-2017

 

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.  

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku.

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 2. zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnie socjalne dzieli się na dwa typy:

 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB FIZYCZNYCH- zakładane przez osoby fizyczne, z uwzględnieniem jednak, iż muszą to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tzn.:

 1. osoby bezrobotne, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym t.j.

 - absolwent centrum integracji społecznej - oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;

- absolwent klubu integracji społecznej - oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego

- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- osoby, które nie ukończyły 30 roku życia oraz osoby, które przekroczyły 50 rok życia i posiadają status osób poszukujących pracy bez zatrudnienia w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH - mogą być zakładane przez:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego,
 2. kościelne osoby prawne.

 

Spółdzielnie Socjalne które zostaną utworzone muszą być utrzymane przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji.

Kontakt celem uzyskania szczegółowej informacji:

Centrum  Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Aleje Kilińskiego 12A pok.8  (Budynek ECG)

09-407 Płock

www.owes.eu

sekretariat@owes.eu    

tel. 605 044 419

Data utworzenia: 2017-09-12 10:10:31powrót do strony głównej drukuj

2017-09-07 14:40:57

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-09-07 14:40:57