oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-04-16 14:22:56

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego polegającego na realizacji działań z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2015r”.
 

WIĘCEJ

 

 

Data utworzenia: 2015-04-16 14:17:27powrót do strony głównej drukuj

2015-04-02 14:23:52

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


      

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 07.04.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 4 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudneiniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na okres 6 miesięcy.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż.

Data utworzenia: 2015-04-02 14:23:15powrót do strony głównej drukuj

2015-04-02 11:29:03

Spotkanie w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, filia Płock w dniu 16 kwietnia 2015r. organizuje w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie spotkanie promujące możliwości wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród lokalnych pracodawców oraz przedstawicieli innych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o takie wsparcie z terenu Gostynina i okolic.

Data utworzenia: 2015-04-02 11:26:07powrót do strony głównej drukuj

2015-03-27 09:06:05

Informacja dla pracodawców zainteresowanych utworzeniem stażu na okres 6 m-cy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim


         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 23.03.2015r. do dnia 31.03.2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 178 miejsc stażu na okres 6 m-cy w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.
Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
-      nie pracują
-      nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:
- osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
- osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W 2015r. do projektów PUP będzie można również kwalifikować osoby pozostające bezrobotnymi dłużej niż 4 miesiące. W takiej sytuacji okres 4 miesięcy będzie liczony od dnia przystąpienia do projektu. W przypadku osób młodych nowozarejestrowanych okres 4 miesięcy będzie nadal liczony od dnia rejestracji w Urzędzie.Wśród wyżej wymienionych uczestników projektu długotrwale bezrobotni mają stanowić 34,17%,
a niepełnosprawni 0,9%.

Do osób długotrwale bezrobotnych zalicza się w przypadku:
-młodzieży do 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
-dorosłych w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na  minimum 3m-ce po zakończonym stażu.

* w przypadku innej formy umowy zatrudnienia wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2015-03-20 13:59:52powrót do strony głównej drukuj

2015-03-23 10:12:59

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 23.03.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników w wieku, co najmniej 45 lat, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztow kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy .

 

Szczegółowych informacji udziela:

specjalista ds. rozwoju zawodowego: Emilia Balcerzak

tel.: 24 269 71 52, e-mail: emiliao@pup-gostynin.pl

I piętro pok. 12

 

Data utworzenia: 2015-03-23 10:04:05powrót do strony głównej drukuj

2015-03-09 10:35:55

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej


 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 09.03.2015r. do dnia 20.03.2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w kwocie 19.000PLN wyłącznie dla 29 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie w wieku do 30 roku życia, które zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) są osobami z kategorii NEET.

Osobą z Kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób młodych do 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

 

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP pok. 23 II Piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.    

Data utworzenia: 2015-03-09 09:10:40