oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-03-10 10:11:42

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na szkolenia dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu.

W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zarejestrowane w PUP w Gostyninie, zainteresowane odbyciem szkoleń do składania wniosków.

           Do wniosku należy dołączyć uprawdopodobnienie, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy. Za udział w szkoleniu nie przysługuje stypendium. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, które podejmą szkolenie poza miejscem zamieszkania, będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu.

Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl  Szkolenia. Szczegółowych informacji można uzyskać w pok. 28 II piętro.

Data utworzenia: 2014-03-10 09:44:28powrót do strony głównej drukuj

2014-03-10 08:51:45

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 10.03.2014r. do dnia 21.03.2014r. będą wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.


Data utworzenia: 2014-03-10 08:50:16powrót do strony głównej drukuj

2014-03-10 08:26:43

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS              
            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 10.03.2014r. do dnia 21.03.2014r. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 45 osób bezrobotnych (5 kobiet i 40 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 5 osób (2K,3M) do 25 roku życia,  w  tym  nie uczestniczący w  kształceniu  lub  szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 

- 6 osób (3K,3M) powyżej 50 roku życia,  

- 34 osób (34M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2013.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS).

      Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

        Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2014-03-10 08:21:24powrót do strony głównej drukuj

2014-03-05 12:13:01

Prace interwencyjne
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o wstrzymaniu wydawania wniosków na organizację prac interwencynych z powodu wyczerpanych środków Funduszu Pracy na tę formę w 2014 roku.
W przypadku otrzymania dodatkowych środków w bieżącym roku - wznowiony zostanie nabór wniosków na prace interwencyjne, o czym niezwłocznie będziemy informować.Data utworzenia: 2014-03-05 12:11:23powrót do strony głównej drukuj

2014-02-28 11:09:18

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób niepełnosprawnych            
             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza w terminie od dnia 03.03.2014r. do dnia 14.03.2014r. II TURĘ naboru wniosków dla pracodawców zainteresowanych utworzeniem 10 miejsc stażu wyłącznie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Gostynin w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn na okres 6 m-cy w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Wnioski nie spełniające powyższego kryterium nie będą rozpatrywane.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.

Na staż nie będą kierowane osoby, które brały udział w jakiejkolwiek formie pomocy w ramach projektu w latach 2008-2013.


Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców). (wniosek EFS)


Data utworzenia: 2014-02-28 11:08:07powrót do strony głównej drukuj

2014-02-24 13:46:58

Informacja        

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków na organizację prac interwencyjnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w ramach projektu “Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji.


Data utworzenia: 2014-02-24 13:40:18