oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-04-22 11:11:19

Bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych
        Osoby bezrobotne zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym tworzenia spółdzielni socjalnych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie do pokoju 23 na II piętrze lub kontakt pod numer telefonu 24 269-71-73. Szkolenie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, pod warunkiem, że zbierze się minimum 10 osobowa grupa osób deklarujących udział w szkoleniu. Termin szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie.
        Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie dysponuje środkami Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej (CIS), absolwentów klubów integracji społecznej (KIS) na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.
Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych do wysokości 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej.
Spółdzielnia socjalna jest to zrzeszenie osób, które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę prowadzą przedsiębiorstwo, realizują cele społeczne oraz reintegracji zawodowej. Członkowie spółdzielni tworzą dla siebie miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom.
Zapraszamy do zapisywania się na szkolenie.

Data utworzenia: 2013-04-22 09:26:38powrót do strony głównej drukuj

2013-04-10 08:56:28

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ze środków EFS.        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza w terminie od dnia 10.04.2013r. do dnia 24.04.2013r. II TURĘ naboru wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem łącznie 61 miejsc stażu dla 42 kobiet i 19 mężczyzn w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin: 
 

·  27 osób bezrobotnych do 30 roku życia (10K,17M),

·  12 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (11K,1M),

·  22 osoby długotrwale bezrobotne (21K,1M).


W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).

Data utworzenia: 2013-04-10 08:56:28powrót do strony głównej drukuj

2013-04-10 07:46:18

Bezpłatne konsultacje dotyczące podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Osoby planujące podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy, zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnych konsultacji w ramach Krajowego Systemu Usług, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 884 900 043.

Zakres konsultacji:
  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • ochrona interesów klientów, konsumentów,
  • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
  • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
  • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.
Konsultacje są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.


Data utworzenia: 2013-04-09 15:09:52powrót do strony głównej drukuj

2013-04-09 08:38:39

Informacje dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży ze środków PFRON
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków na staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Data utworzenia: 2013-04-09 08:34:17powrót do strony głównej drukuj

2013-04-03 09:20:37

InformacjaPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu “Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 z powodu wyczerpania się limitu środków przeznaczonych na tą formę aktywizacji.

Data utworzenia: 2013-04-03 09:19:19powrót do strony głównej drukuj

2013-03-28 10:22:00

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na szkolenia dla osób niepełnosprawnych,  poszukujących pracy,  niepozostających w zatrudnieniu.
      W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  zarejestrowane w PUP w Gostyninie,  zainteresowane odbyciem szkoleń do składania wniosków.
      Do wniosku należy dołączyć uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy. Za czas udziału w szkoleniu nie przysługuje stypendium. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, które podejmą szkolenie poza miejscem zamieszkania będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu.
      Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl Szkolenia. Szczegółowych  informacji można uzyskać w pok. 28 II piętro. 

Data utworzenia: 2013-03-28 10:03:45