oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2012-09-28 13:26:47

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej
        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż od dnia 28.09.2012r. do dnia 12.10.2012r. będzie wydawał oraz przyjmował wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach projektu „Nowa Szansa – Lepsza Przyszłość”  Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach środków Funduszu Pracy. 
        Planowana liczba uczestników  w ramach projektu „Nowa Szansa – Lepsza Przyszłość” PO KL, Poddziałanie 6.1.3. (wniosek EFS) – 9 osób (3 kobiety i 6 mężczyzn), w tym:
 • 3 kobiety do 25 roku życia,
 • 2 mężczyzn powyżej 50 roku życia,
 • 1 mężczyzna długotrwale bezrobotny,
 • 3 mężczyzn pozostałych,
które nie brały udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008-2012.
        Planowana liczba osób w ramach środków Funduszu Pracy (wniosek z Funduszu Pracy) – 7 osób w tym:
 • 1 osoba do 30 roku życia,
 • 1 osoba będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotny długotrwale lub bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • 5 osób pozostałych.
        Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP - pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
        Jednocześnie informujemy, iż w dniu 4 października 2012r. w godzinach 9.00, 11.00, 13.00 w sali 26 II piętro odbędą się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających składać wnioski o „dotacje”, na których pracownik PUP w Gostyninie udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o indywidualne ustalenie z pracownikiem PUP w pok. 23 II piętro lub telefonicznie – tel. 24 269 71 73 godziny udziału w spotkaniu.
Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

  

Data utworzenia: 2012-09-28 13:12:09powrót do strony głównej drukuj

2012-09-28 13:09:50

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS


            
             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza w terminie od dnia 28.09.2012r. do dnia 12.10.2012r. II TURĘ naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 19.000PLN w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 9 osób bezrobotnych (3 kobiet i 6 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie. 
Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:
- 3 kobiet do 25 roku życia,
- 2 mężczyzn powyżej 50 roku życia,
- 1 mężczyzny  długotrwale bezrobotnego,
- 3 mężczyzn pozostałych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
        
Jednocześnie informujemy, iż w dniu 4 października 2012r. w godzinach 9.00, 11.00, 13.00 w sali 26 II piętro odbędą się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających składać wnioski o „dotacje”, na których pracownik PUP w Gostyninie udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o indywidualne ustalenie z pracownikiem PUP w pok. 23 II piętro lub telefonicznie – tel. 24 269 71-73 godziny udziału w spotkaniu.Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
      
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2012-09-28 13:03:12powrót do strony głównej drukuj

2012-09-05 08:40:40

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 05.09.2012r. do dnia 14.09.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Obecnie PUP dysponuje środkami na utworzenie 10 stanowisk pracy z tego dla:
 • 2 osób do 30 roku życia,

 • 2 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych długotrwale lub bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • 6 osób pozostałych.
Zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy po zawarciu umowy ze Starostą Gostynińskim musi nastąpić najpóźniej do 15 grudnia 2012r.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2012-09-05 08:31:03powrót do strony głównej drukuj

2012-08-22 13:25:10

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją staży!
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 21.08.2012r. do dnia 31.08.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Planowana liczba staży – dla 40 osób w tym:
 • 30 osób do 30 roku życia,

 • 10 osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.
Staże realizowane będą na okres 5 miesięcy z terminem rozpoczęcia od 24.09.2012r.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie na min. 3 miesiące po zakończeniu stażu.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce staż.

Data utworzenia: 2012-08-20 11:11:54powrót do strony głównej drukuj

2012-08-14 13:00:28

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII       Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku informuje, że rozpoczął realizację kolejnego projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII". Projekt ten realizowany jest na podstawie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nabór w ramach projektu prowadzony  jest od 10 sierpnia 2012r. 

zobacz więcej


 

Data utworzenia: 2012-08-14 12:49:40powrót do strony głównej drukuj

2012-07-27 13:44:06

SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA i przechowuj kopię !        Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2012 r., nakłada nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich1 dot. sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca.

zobacz więcej


 

Data utworzenia: 2012-07-27 13:31:16