oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-08-28 08:52:23

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie 28.08.2017r. do 08.09.2017r. ogłasza nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Kwota środków, o które można się ubiegać to 1 500 zł.

      Wniosek można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Środki PFRON na dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Data utworzenia: 2017-08-28 08:41:09powrót do strony głównej drukuj

2017-08-25 12:29:56

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER


          

 

         

               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 25.08.2017r. do 08.09.2017r. wznawia III nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 20 000 PLN wyłącznie dla 18 osób bezrobotnych (12 kobiet i 6 mężczyzn) w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-08-25 12:20:56powrót do strony głównej drukuj

2017-08-18 07:47:10

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach: 18.08.2017r. do 31.08.2017r. ogłasza nabór uczestników na szkolenia grupowe


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach 18.08.2017 r. do 31.08.2017 r.  ogłasza nabór uczestników na szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

 

Lp.

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

1.

 

Spawanie metodą MAG (135) w zakresie spawania złączy doczołowych blach.

Program szkolenia zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, przepisy wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, BHP, praktyczna nauka spawania, Trening spawania złączy pachwinowych blach w pozycji PA,PB,PF,

-Trening spawania złączy doczołowych blach w pozycji PA,  PF,PC,

-Trening spawania w różnych pozycjach drutem rdzeniowym oraz doskonalenie umiejętności w spawaniu drutem pełnym.

 

10

240 h

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,

- Świadectwo Egzaminu Spawacza,
- Książka Spawacza wraz z dpowiednim wpisem dotyczącym  uzyskanych uprawnień

 

Powyższe szkolenie będzie realizowane w terminie: wrzesień-listopad 2017 r.

Każdemu uczestnikowi szkolenia w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium  w wysokości maksymalnie 997.40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkałe na terenie powiatu gostynińskiego, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

 • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,
 • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,
 • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w wymaganym terminie, tj. w dniach 18.08.2017r. do 31.08.2017r.  w pok. 12 I piętro.

 

Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z  Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017 r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 12, I piętro, tel: 242697152.

 

Data utworzenia: 2017-08-18 07:20:25powrót do strony głównej drukuj

2017-08-07 12:05:36

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-08-07 11:03:43powrót do strony głównej drukuj

2017-08-07 12:05:30

Lekcje z ZUS


 

W imieniu  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym:

 

Lekcje z ZUS

 

 

Data utworzenia: 2017-08-07 11:33:07powrót do strony głównej drukuj

2017-08-07 09:52:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia.


 

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal wydawane i przyjmowane są wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy z terminem rozpoczęcia stażu od 01.09.2017r. w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:

           Planujemy zorganizowanie 37 miejsc stażu dla 6 kobiet i 31 mężczyzn w poniższych kategoriach bezrobotnych:

 • 15 osób długotrwale bezrobotnych (1 kobieta, 14 mężczyzn),

 • 4 osoby powyżej 50 roku życia (4 mężczyzn),

 • 20 osób o niskich kwalifikacjach (20 mężczyzn)

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu*.

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż. 

Data utworzenia: 2017-06-02 11:34:08