oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-26 10:33:49

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 28.06.2017r. nabór uczestników na szkolenie grupowe "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 28.06.2017r. nabór uczestników na szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

 

Lp.

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

1.

 

Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Zakres szkolenia obejmuje między innymi: obsługę wózka jezdniowego, obsługę programów komputerowych wykorzystywanych w hurtowni i magazynie, dokumentację magazynową.

10

180 h

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. podstawowym (8 klas), gimnazjalnym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.

-Zaświadczenie potwierdzające ukończenie przedmiotowego szkolenia

-Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

-Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z Urzędu Dozoru Technicznego

 

Powyższe szkolenie będzie realizowane w terminie: czerwiec-sierpień 2017r.

Każdemu uczestnikowi szkolenia w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium  w wysokości maksymalnie 997.40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

 • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,
 • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,
 • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w wymaganym terminie, tj. w dniach 01.06.2017r. do 28.06.2017r.  w pok. 12 I piętro.

 

Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z  Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017 r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

 

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 12, I piętro, tel: 242697152.

Data utworzenia: 2017-06-26 10:18:40powrót do strony głównej drukuj

2017-06-26 10:13:36

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 26.06.2017r. do 07.07.2017r. ponownie będą wydawane i przyjmowane wnioski dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (20 000 zł na jedno stanowisko).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każdy Pracodawca ubiegający się o ,,refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2017-06-26 10:11:17powrót do strony głównej drukuj

2017-06-21 11:35:23

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 23.06.2017r. nabór uczestników na szkolenia grupowe


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 23.06.2017r. nabór uczestników na szkolenia grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

Lp.

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

1.

 

Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Zakres szkolenia obejmuje między innymi: obsługę wózka jezdniowego, obsługę programów komputerowych wykorzystywanych w hurtowni i magazynie, dokumentację magazynową.

10

180 h

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. podstawowym (8 klas), gimnazjalnym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.

-Zaświadczenie potwierdzające ukończenie przedmiotowego szkolenia

-Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

-Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z Urzędu Dozoru Technicznego

2.

Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD

Zakres szkolenia składa się z siedmiu modułów:

B1 - podstawy pracy z komputerem

B2 - podstawy pracy w sieci

B3 - przetwarzanie tekstów

B4 - arkusze kalkulacyjne

S1 Użytkowanie baz danych

S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna

S3 Bezpieczeństwo IT

 10 180 h  Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min średnim  

-Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

-Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

-honorowany na świecie Certyfikat ECDL STANDARD, który zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem

 

Powyższe szkolenia będzą realizowane w terminie: czerwiec-sierpień 2017r.

Każdemu uczestnikowi szkolenia w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium  w wysokości maksymalnie 997,40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

 • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,
 • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,
 • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w wymaganym terminie, tj. w dniach 1.06.2017r. do 23.06.2017r. w pok. 12 I piętro.

 

Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z  Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017 r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

 

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 12, I piętro, tel: 242697152.

Data utworzenia: 2017-06-21 11:09:55powrót do strony głównej drukuj

2017-06-21 11:25:55

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 21.06.2017r. nabór uczestników na szkolenie grupowe "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 21.06.2017r. nabór uczestników na szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

Lp.

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

1.

 

Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Zakres szkolenia obejmuje między innymi: obsługę wózka jezdniowego, obsługę programów komputerowych wykorzystywanych w hurtowni i magazynie, dokumentację magazynową.

10

180 h

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. podstawowym (8 klas), gimnazjalnym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.

-Zaświadczenie potwierdzające ukończenie przedmiotowego szkolenia

-Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

-Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z Urzędu Dozoru Technicznego

 

Powyższe szkolenie będzie realizowane w terminie: czerwiec-sierpień 2017r.

 

Każdemu uczestnikowi szkolenia w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium  w wysokości maksymalnie 997.40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

 • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,
 • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,
 • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w

wymaganym terminie, tj. w dniach 1.06.2017r. do 21.06.2017r.  w pok. 12 I piętro.

 

Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z  Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

 

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 12, I piętro, tel: 24 269 71 52. 

Data utworzenia: 2017-06-19 07:20:34powrót do strony głównej drukuj

2017-06-09 14:36:14

Przedłużenie do dnia 16.06.2017 r. naboru uczestników na szkolenia grupowe


          

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 16.06.2017 r. nabór uczestników na szkolenia grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-06-07 12:30:58powrót do strony głównej drukuj

2017-06-07 12:25:08

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


          

 

        

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) od dnia 07.06.2017r. zostaje zakończony.

 

Data utworzenia: 2017-06-07 12:25:08