oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-07-14 08:27:21

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)


 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach 14.07.2017 r. do 02.08.2017 r.  ogłasza nabór uczestników na szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

Lp.

 

Nazwa i zakres szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

1.

 

Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna

przyspieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1,C1+E..

190 h

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu Dodatkowo szkolenie

adresowane jest do osób

posiadających :

- prawo jazdy kat. B,

- dobry stan zdrowia.

- Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia,

- Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,

- Świadectwo kwalifikacji zawodowej,

-  prawo jazdy kat. C

 

Powyższe szkolenie będzie realizowane w terminie:  sierpień-październik 2017 r. 

Kążdemu uczestnikowi szkolenia   w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium w wysokości maksymalnie  997.40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

  • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,
  • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,
  • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w

wymaganym terminie, tj. w dniach 14.07.2017r. do 02.08.2017r.  w pok. 12 I piętro.

 

Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z  Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017 r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

 

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 12, I piętro, tel: 24 269 71-52

Data utworzenia: 2017-07-14 08:23:29