oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-08-09 10:28:33

Trójstronne Umowy Szkoleniowe


SZKOLENIE ORGANIZOWANE NA PODSTAWIE TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667)

 

 


I. Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

II.Pracodawca w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

III.  Wniosek, o którym mowa wyżej powinien być złożony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny.

IV. Pracodawca we wniosku, może wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji.

V. Do wniosku pracodawca dołącza:

  • zobowiązanie do zatrudnienie bezrobotnego/ych skierowanego/ych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm.)
  • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

VI. Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

VII. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca otrzyma uzasadnienie odmowy.

VIII. Jeżeli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

IX. Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej udzielane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

X. Starosta zawiera z pracodawcą i instytucją szkoleniową trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia.

XI.          Koszt szkolenia oznacza:
  • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b (dot. bezrobotnych skierowanych na szkolenie, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą),
  • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek_POWER.doc Wniosek o zamówienie szkolenia PO WER 2017-08-09 12:22:26 Balcerzak Izabela
załącznik Wniosek_FP.doc Wniosek o zamówienie szkolenia FP 2017-08-09 12:21:21 Balcerzak Izabela
załącznik Załącznik nr 2 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.docx Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2016-02-12 09:33:13 Balcerzak Izabela
załącznik Załącznik nr 3 - Formularz informacji.xls Formularz informacji 2016-02-12 09:20:46 Balcerzak Izabela

Data utworzenia: 2014-07-04 11:18:31