oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-01 13:28:58

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy,  którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.

Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:  

a)            regułą jest, że 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS,

         pracodawca pokryje 20% kosztów;

b)           100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS

          mikroprzedsiębiorstwa.

Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS  można przeznaczyć  na:  

a)            określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku   z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b)            kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c)            egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d)           badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e)            ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 Uwaga: nie należy przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

 

Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia złożenia. Po rozpatrzeniu wniosku pracodawca informowany będzie  o sposobie jego rozpatrzenia. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta podpisuje umowy z pracodawcami, prowadzi obsługę umów i kontroluje ich realizację.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, Starosta uzasadnia odmowę. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem ws. przyznawania środków KFS, starosta zawiera z pracodawcą umowę o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, w której ustala:

1)      oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;

 

2)      okres obowiązywania umowy;

 

3)      wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;

 

4)      numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;

 

5)      sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;

 

6)      warunki wypowiedzenia umowy;

 

7)      warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym (powody nieukończenia określone w art. 69b ust.4 ustawy);

 

8)      warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

 

9)      sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;

 

10)  odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

 

11)  zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:

 

a)      liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;

 

b)      liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;

 

c)      liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Uwaga: Do umowy, jako jej integralną część, załącza się przyjęty wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS.

W umowie z pracodawcą, który otrzyma środki KFS zastrzeżone będzie, że pracodawca jest zobowiązany zwrócić środki KFS wydane niezgodnie z przeznaczeniem, tj, na działania o innym zakresie, adresowane do innych grup lub innej liczby osób, realizowane w innym terminie niż wskazane we wniosku załączonym do umowy.

Pracodawca zobowiązany będzie również do zawarcia z pracownikiem umowy określającej prawa i obowiązki stron (art. 69b ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia …), w tym do ustalenia zasad zwrotu środków w przypadku nieukończenia przez pracownika szkolenia z powodu jego odejścia z pracy.

Uwaga: Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zwrócić staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika - na zasadach określonych w umowie zawartej miedzy starostą a pracodawcą (art. 69b ust. 1, 4 i 5 ustawy o promocji zatrudnienia...).

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie: przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków; dla celów kontroli Starosta może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień (art. 69b ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia …).

 
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014r. poz. 639 ze zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2155)
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm. ostatnia zmiana z dnia 07 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r. poz. 1543);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

 


Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Emilia Balcerzak

pok. nr 28 (II piętro)
tel.: 24 269 71 78
fax: 24 269 71 79
e-mail:
emiliao@pup-gostynin.pl

Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

Agata Kamińska

pok. nr 28 (II piętro)
tel.: 24 269 71 78
fax: 24 269 71 79
e-mail: a.kaminska@gostynin.praca.gov.pl

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wzór wniosku o uzyskanie środków z KFS REZERWA.docx Wzór wniosku o uzyskanie środków z KFS REZERWA 2017-07-14 13:47:11 Gostynin PUP
załącznik Karta oceny wniosku w sprawie KFS REZERWA.doc Karta oceny wniosku w sprawie KFS REZERWA 2017-07-14 13:46:39 Gostynin PUP
załącznik wniosek_rozliczenie.docx KFS 2017 - WNIOSEK O ROZLICZENIE WYDATKÓW 2017-06-06 13:25:02 Balcerzak Izabela
załącznik CAZ_23_1_2_Zalacznik_nr_3.xls Załącznik nr 3 do Wniosku 2017-02-13 09:44:10 Balcerzak Izabela
załącznik CAZ_23_1_1_Zalacznik_nr_2.doc Załącznik nr 2 do Wniosku 2017-02-13 09:41:47 Balcerzak Izabela
załącznik Priorytety KFS 2017.pdf Priorytety KFS 2017-01-31 10:33:46 Balcerzak Izabela

Data utworzenia: 2014-07-29 14:19:14