oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-01 13:30:51

Informacja dot. Bonu na zasiedlenie


Bon na zasiedlenie zgodnie z art. 66n ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego.

Bon na zasiedlenie może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna do 30 roku życia, dla której ustalono II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem umowy pomiędzy starostą i bezrobotnym.

Podstawą do otrzymania bonu jest umowa zawarta ze starostą.

Termin wypłaty środków powinien nastąpić niezwłocznie po dacie otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie.

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu, nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania w związku
z podjęciem
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Miejscowość, w której zamieszka musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

Praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres, co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców. Z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Ponadto dopuszcza się sytuację, w której bezrobotny – w celu osiągnięcia łącznego wynagrodzenia w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie – podejmie pracę u kilku pracodawców.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu.

W tym terminie bezrobotny musi udokumentować powyższy fakt oraz dostarczyć oświadczenie, iż miejscowość, w której zamieszkał w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

W przypadku niewywiązania się bezrobotnego z warunków, o których mowa powyżej bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty otrzymanej w ramach bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W sytuacji utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej bezrobotny zobowiązany jest poinformować powiatowy urząd pracy, który przyznał bon, o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji.

Bezrobotny w analogiczny sposób postępuje w sytuacji ponownego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu kwoty środków przyznanej w ramach bonu.

Dokumentację potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić np.: kserokopia umowy o pracę, kopia deklaracji ZUS P DRA wraz z kopiami dowodów wpłaty.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnego potwierdzeniem jest wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanej kwoty.

Ostateczne rozliczenie bonu powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu, kiedy to bezrobotny musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, minimum przez łączny okres 6 miesięcy.

W przypadku rozliczenia bonu, jeżeli łączny okres pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 6 miesięcy – bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Uwaga: Bon na zasiedlenie jest formą aktywizacji zawodowej limitowaną, a jego realizacja w danym roku zależy od dostępności środków finansowych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie w Centrum Aktywizacji Zawodowej, pok. 28 II piętro, telefon 24 269 71-78. 

 

Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.),

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek_Bon.doc Wniosek Bon Na Zasiedlenie 2017-08-09 12:19:43 Balcerzak Izabela
załącznik CAZ-22-2.doc CAZ-22-2 OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 2017-01-31 10:19:03 Balcerzak Izabela

Data utworzenia: 2015-01-09 14:16:28