oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-08-31 11:19:55

Zasady finansowanie kosztów studiów podyplomowych


 

ZASADY FINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynności Starosty przewidziane w niniejszych zasadach wykonywane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie.

Starosta, na wniosek osoby zainteresowanej, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów.

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może wynosić do 100% kwoty opłaty za studia, nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Przyznanie dofinansowania do studiów podyplomowych i jego wysokość jest uzależniona od preliminarza kosztów oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji.

O sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych, mogą ubiegać się następujące osoby, zwane „osobami uprawnionymi”:

 • bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie,
 • poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są cudzoziemcami, posiadającym w Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 oraz posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1990), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • pracownicy oraz osoby, wykonujące inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy

Osobie poszukującej pracy, w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje. Osoba uprawniona składa wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych zawierający m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania;
 • nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora;
 • koszt studiów podyplomowych;
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Osoba uprawniona załącza do wniosku dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający informację o:

 • nazwie;
 • terminie realizacji;
 • koszcie studiów podyplomowych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie kosztów studiów podyplomowych Starosta zawiera z osobą uprawnioną umowę.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie kosztów studiów podyplomowych Starosta informuje osobę składającą wniosek o przyczynach nieuwzględnienia tego wniosku.

Stanowisko Starosty, w sprawie wniosku o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niego odwołanie na podstawie przepisów KPA.

Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych następuje w drodze umowy cywilno – prawnej zawartej w formie pisemnej pomiędzy Starostą Gostynińskim a Osobą uprawnioną. Umowa ta określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów. Umowa dodatkowo określa (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad):

 • nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,
 • zobowiązanie do zwrotu finansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów,
 • zobowiązanie osoby korzystającej z finansowania kosztów studiów podyplomowych do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów.

Kompletny wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, musi być złożony na właściwym formularzu, wypełnionym w sposób czytelny i jednoznaczny (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad).

Sfinansowanie kosztów, o których mowa w niniejszych zasadach uzależnione jest od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, tj. limitów środków Funduszu Pracy, jakimi dysponuje PUP w danym roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

 • zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które Wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia studiów podyplomowych,
 • ustalony dla osoby bezrobotnej profil pomocy,
 • opinię doradcy klienta w zakresie zgodności wnioskowanego wsparcia z ustaleniami złożonymi w indywidualnym planie działania (IPD),
 • posiadanie propozycji pracy pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych lub planowane podjęcie własnej działalność gospodarczą,
 • dotychczasowy udział w szkoleniach lub studiów podyplomowych finansowanych przez PUP oraz fakt podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia lub studiów podyplomowych.

Starosta może odmówić sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku:

 • nie spełnienia przez osobę ubiegającą się o sfinansowanie warunków określonych w niniejszych zasadach, oraz przepisach.
 • wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w roku kalendarzowym.
 • Przez cały okres trwania umowy Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ma prawo do kontroli przebiegu jej realizacji.

Osobie, bezrobotnej za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku, gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

W przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

    Szczegółowych informacji udziela:

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 
Emilia Balcerzak
pok. nr 28 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 78
fax: 24 269 71 79

e-mail: emiliao@pup-gostynin.pl

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik CAZ-11-1.doc CAZ-11-1 wniosek o studia podyplomowe 2017-01-31 10:55:00 Balcerzak Izabela

Data utworzenia: 2011-03-29 12:25:01