oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-26 09:42:26

Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


 

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Starosta Gostyniński, może ze środków Funduszu Pracy zrefundować:

 

 1. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, lub
 2. niepublicznemu przedszkolu / niepublicznej szkole, lub
 3. producentowi rolnemu,

 

 

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w wysokości określonej w umowie zawartej z w/w podmiotem, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


Podmiot prowadzący działalność gospodarczą - to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.


Niepubliczne przedszkole / niepubliczna szkoła - to niepubliczne przedszkole / niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.).


Producent rolny - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 617 ze. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 ze zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1888 ze zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.


Koszty wyposażenia - wyposażenie nowego stanowiska pracy w sprzęt lub środki potrzebne nowemu pracownikowi do wykonywania danej pracy, w tym środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii.


Koszty doposażenia - doposażenie nowego pracownika w brakujący sprzęt lub środki potrzebne do wykonywania danej pracy, w tym brakujące środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii.

Podstawowe warunki ubiegania się o refundację:


1.  Podmiot, szkoła, przedszkole, producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty Gostynińskiego właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wniosek o refundację wraz z załącznikami, zgodnie z przyjętym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wzorem wniosku.

 

2. Wniosek można otrzymać w siedzibie PUP w Gostyninie, pok. 23 II piętro lub pobrać ze strony internetowej PUP.

 

3. Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła dołączają oświadczenia o:

 • niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 • prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień  złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły- prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z  opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 
 • niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 
 • nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań  cywilnoprawnych; 
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r., poz. 1541.).


4. Do wniosku o refundację producent rolny dołącza:

 • oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 3-6;
 • oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

 

5. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, które ubiegają się o pomoc de minimis, do wniosku o refundację dołączają dodatkowo:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa  w  37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.); 
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, tj. jego negatywnego rozpatrzenia, wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.


8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy zawartej pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą, określającej szczegółowe warunki udzielenia refundacji.


9. Formami zabezpieczającymi zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (avalem), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada  środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku oraz innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów udzielają:

 

Specjalista ds. programów 
Joanna Tyszkiewicz
pok. nr 23 (II piętro)
tel.: 24 269 71 73
fax: 24 269 71 79

e-mail: asiak@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. programów 
Sylwia Syska
pok. nr 23 (II piętro)
tel.: 24 269 71 73
fax: 24 269 71 79
e-mail: sylwiak@pup-gostynin.pl

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Podmiot).odt Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Podmiot) 2017-06-26 10:05:54 Tyszkiewicz Joanna
załącznik wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Producent rolny).odt Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Producent rolny) 2017-06-26 10:05:20 Tyszkiewicz Joanna
załącznik wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposazenia stanowiska pracy (Niepubliczne przedszkole, szkoła).odt Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Niepubliczne przedszkole, szkoła) 2017-06-26 10:04:35 Tyszkiewicz Joanna
załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Podmiot, Niepubliczne przedszkole lub szkoła) 2017-03-20 11:32:04 Tyszkiewicz Joanna
załącznik OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE załącznik do wniosku.docx Oświadczenie majątkowe 2017-03-20 11:15:53 Tyszkiewicz Joanna

Data utworzenia: 2017-01-02 10:33:10