2009-10-07 09:33:22

szkolenia1
Nazwa i zakres szkolania
Liczba uczestników szkolenia
Przewidywany
termin
Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone
KOMPUTER OD PODSTAW      NABÓR ZAKOŃCZONY

Zakres szkolenia:
 • zapoznanie się z podstawowymi pojęciami technik informatycznych,
 • programy użytkowe i stosowanie komputerów,
 • budowa sprzętu komputerowego,
 • techniki informacyjne,
 • identyfikowanie urządzeń stanowiska komputerowego,
 • podzespoły jednostki centralnej,
 • urządzenia preferencyjne współpracujące z zespołem komputerowym,
 • budowa lokalnej sieci komputerowej,
 • instalacja i uruchamianie systemu Windows,
 • korzystanie z systemu Windows,
 • dostosowanie systemu Windows,
 • zarządzanie plikami i folderami,
 • instalacja oprogramowania użytkowego,
 • zasoby Internetu,
 • usługi sieci Internetu,
 • projektowanie własnej strony internetowej,
 • podstawowe wiadomości o edytorze tekstu MS Word [podstawowe wiadomości o oknie roboczym Word`a i zasadach edycji dokumentu; formatowanie znaków, formatowanie akapitów, formatowanie przy pomocy stylów, formatowanie strony, przygotowanie dokumentu do druku; wykorzystanie słownika ortograficznego oraz słownika synonimów przy korekcie treści; tworzenie tabel; posługiwanie się gotowymi szablonami dokumentów (fax, list, życiorys), itp.],
 • podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Exel [arkusz kalkulacyjny; formatowanie tabel i arkusza; wykresy; podstawowe zarządzanie listami danych; wydruk arkusza; zabezpieczenie arkusza i skoroszytu; itp.]
 • posługiwanie się pocztą elektroniczną,
 • grafika prezentacyjna- podstawowe wiadomości o Power Point, [zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu, niezbędnymi do tworzenia prezentacji multimedialnych, tworzenia prezentacji, modyfikacja istniejących prezentacji].

10 osób

160 godzin
 II kwartał

 
Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:
 • dla osób długotrwale bezrobotnych;
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • dla bezrobotnych powyżej 50 r.ż.;
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
KOMPUTEROWA OBSŁUGA FIRM Z ELEMENTAMI KADROWO-PŁACOWYMI

Zakres szkolenia:
 • organizacja pracy biurowej, spotkania, narady, konferencje,
 • profesjonalna obsługa interesantów,
 • organizacja pracy zgodnie z wymogami bhp i ppoż.,
 • kadry- zagadnienia związane z prawem pracy, cywilnym, handlowym i gospodarczym,
 • płace- wybrane zagadnienia związane z księgowością,
 • wykorzystanie komputera w pracy biurowej, księgowości i kadrach,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • podstawy marketingu,
 • negocjacje w przedsiębiorstwie.

10 osób

150 godzin

III kwartał

Szkolenie przewidziane dla osób z wykształceniem minimum średnim oraz ze znajomością obsługi komputera.
MONTER INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Zakres szkolenia:
 • wiadomości ogólne z budownictwa,
 • materiały budowlane,
 • czytanie rzutów i przekrojów projektu technicznego,
 • czytanie projektu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
 • zasady bhp dotyczące robót instalacyjnych wodociągowo -kanalizacyjnych,
 • zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • elementy instalacji wodociągowej,
 • połączenie gwintowe rur stalowych ocynkowanych,
 • połączenie lutowane rur miedzianych,
 • połączenie zgrzewane rur z polipropylenowych,
 • przygotowanie stanowiska pracy montera instalacji wodociągowej,
 • montaż przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowej,
 • montaż wodomierza,
 • montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 • próba szczelności i odbiór instalacji wodociągowej,
 • elementy instalacji kanalizacyjnej,
 • łączenie przewodów instalacji kanalizacyjnej,
 • przygotowanie stanowiska pracy montera instalacji kanalizacyjnej,
 • montaż przewodów i uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej,
 • montaż przewodów i uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
 • badanie szczelności i odbiór instalacji kanalizacyjnej,
 • przybory sanitarne i warunki ich montażu,
 • przygotowanie stanowiska pracy montera przyborów sanitarnych,
 • montaż przyborów sanitarnych,
 • zasady napraw i konserwacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • naprawa i konserwacja istniejących instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • kontrola prawidłowości działania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

10 osób

210 godzin
III-IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH       NABÓR ZAKOŃCZONY

Zakres szkolenia:
 • zapoznanie się z przepisami bhp, ppoż., i ochrony środowiska,
 • udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku,
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej,
 • elementy rachunkowości- dokumentowanie sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, kontrola należności,
 • wykorzystanie marketingu i reklamy w handlu,
 • zasady organizacji sprzedaży, zaopatrzenie i zakup towarów,
 • rozmieszczenie i przechowywanie towarów,
 • obliczenia sklepowe,
 • wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą,
 • zastosowanie komputera i kas fiskalnych w zakresie sprzedaży,
 • obsługa programów komputerowych wspomagających proces sprzedaży (fakturowanie),
 • obsługa różnych typów kas fiskalnych i urządzeń współpracujących,
 • obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży,
 • zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami w zakresie higieny dla osób biorących udział w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi.

10 osób

150 godzin
II kwartał

Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.,
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
MAGAZYNIER Z  OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Zakres szkolenia:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku,
 • odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego,
 • dokumentacja organizacji magazynu,
 • sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie,
 • zasady właściwego przechowywania towarów,
 • magazynowe środki transportu,
 • budowa i obsługa drukarki fiskalnej,
 • drukowanie raportów,
 • sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych,
 • sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych,
 • sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • przyjmowanie towarów do magazynu, określanie zapotrzebowania na towary, sporządzanie zamówień do kontrahentów,
 • wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • gospodarka magazynowa,
 • budowa i obsługa drukarki fiskalnej,
 • drukowanie raportów.
Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym:
 • podział i charakterystyka wózków jezdniowych na typy, odmiany,
 • budowa i wyposażenie wózka jezdniowego,
 • czynności operatora przy obsłudze wózka jezdniowego,
 • klasyfikacja transportu wewnątrzzakładowego,
 • przepisy przepisów ruchu drogowego przy kierowaniu wózkiem jezdniowym,
 • organizowanie pracy wózkiem jezdniowym oraz załadunku,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych,
 • urządzenia do uruchamiania i kierowania wózkiem jezdniowym,
 • trasa wózka oraz czynności związane z manewrami,
 • wykonywanie manewrów wózkiem jezdniowym bez ładunku,
 • wykonywanie manewrów wózkiem jezdniowym z ładunkiem,
 • wykonywanie manewrów wózkiem jezdniowym na wzniesieniu z obciążeniem,
 • wykonywanie manewrów wózkiem jezdniowym z osprzętem.

10 osób

150 godzin
III kwartał

Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.,
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,
których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
PRAWO JAZDY KAT. C       NABÓR ZAKOŃCZONY

Zakres szkolenia:
Tematy zajęć teoretycznych:
 • zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do uczestników ruchu  drogowego,
 • zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,
 • wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia,
 • zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,
 • zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności,
 • zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy,
 • zasady używania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska,
 • zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu,
 • zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku,
 • rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni,
 • zasady i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.
Dodatkowe tematy zajęć teoretycznych w zakresie kat. C:
 • przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętności korzystania z tachografu),
 • środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu,
 • planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych,
 • warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku,
 • ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Tematy zajęć praktycznych:

 • przygotowanie się do jazdy,
 • posługiwanie się  urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania,
 • włączenie się do ruchu,
 • zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
 • respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz  porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków,
 • bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów  występujących w różnych sytuacjach drogowych,
 • obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń,
 • skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne,
 • jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego,
 • jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 • zachowanie  środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu,
 • wykonywanie podstawowych czynności kontrolno- obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 • jazda poza terenem zabudowanym po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości.

10 osób

minimum 50 godzin

II kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób nie posiadających kwalifikacji lub posiadających kwalifikacje nie dostosowane do potrzeb rynku pracy, posiadających prawo jazdy kat. B, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu.
PRAWO JAZDY KAT. C+E

Zakres szkolenia:
Tematy zajęć teoretycznych:
 • zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do uczestników ruchu  drogowego,
 • zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,
 • wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia,
 • zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,
 • zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności,
 • zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy,
 • zasady używania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska,
 • zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu,
 • zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku,
 • rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni,
 • zasady i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.

Dodatkowe tematy zajęć teoretycznych w zakresie kat. C+E:

 • przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętności korzystania z tachografu),
 • zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub  towarów oraz dokumentów wymaganych w krajach i międzynarodowym przewozie osób i towarów,
 • środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu,
 • planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych,
 • warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku,
 • ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Tematy zajęć praktycznych:

 • przygotowanie się do jazdy,
 • sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie kat. C+E prawa jazdy,
 • posługiwanie się  urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania,
 • włączenie się do ruchu,
 • zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
 • bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów  występujących w różnych sytuacjach drogowych,
 • obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń,
 • skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne,
 • jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego,
 • jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 • zachowanie  środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu,
 • wykonywanie podstawowych czynności kontrolno- obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 • jazda poza terenem zabudowanym po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości.

10 osób

minimum 45 godzin

IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób nie posiadających kwalifikacji lub posiadających kwalifikacje nie dostosowane do potrzeb rynku pracy, posiadających prawo jazdy kat. C, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu.
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III      NABÓR ZAKOŃCZONY

Zakres szkolenia:

Zgodnie z  zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zakres planu szkolenia powinien zawierać:

1. Użytkowanie eksploatacyjne:

 • podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji,
 • materiały eksploatacyjne,
 • zadania operatora w procesie użytkowania koparko-ładowarek.

2. Dokumentacja techniczna:

 • wiadomości ogólne o rysunku technicznym,
 • schematy instalacji elektrycznych,
 • schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • dokumentacja techniczna.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i ppoż.,
 • ochrona zdrowia pracowników i zadania służb bhp,
 • podstawowe zasady higieny pracy,
 • zasady bezpiecznej obsługi maszyn,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

4. Podstawy elektrotechniki:

 • podstawowe wielkości elektryczne,
 • elementy instalacji elektrycznych,
 • użytkowanie i obsługa akumulatora,
 • ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych,
 • bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych.

5. Silniki spalinowe:

 • podział i ogólna budowa silników spalinowych,
 • układy zapłonowe i rozruchowe,
 • obsługa i eksploatacja silników spalinowych,
 • diagnozowanie pracy silnika,
 • bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych.

6. Elementy hydrauliki:

 • ogólna informacja o napędach hydraulicznych,
 • budowa hydraulicznych układów napędowych,
 • bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze  układów hydraulicznych.

7. Budowa koparko-ładowarek:

 • budowa i charakterystyka techniczna koparko-ładowarek,
 • budowa i działanie mechanizmów osprzętu koparkowego,
 • budowa i działanie mechanizmów osprzętu koparkowego,
 • układy napędowe i jezdne stosowane w koparko-ładowarkach,
 • rodzaje i budowa kabin stosowanych w koparko-ładowarkach,
 • rodzaje i budowa kabin stosowanych w koparko-ładowarkach oraz  ich wyposażenie.

8. Technologia robót:

 • organizacja robót ziemnych i ich mechanizacja,
 • dokumentacja produkcyjna,
 • klasyfikacja gruntu,
 • technika pracy koparko-ładowarkami,
 • technologia robót,
 • zasady bezpiecznej pracy.

9. Zajęcia praktyczne:

 • instruktaż wstępny, organizacja zajęć i przestrzeganie przepisów bhp,
 • przygotowanie stanowiska pracy i maszyny zgodnie z instrukcją obsługi,
 • wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia,
 • doskonalenie umiejętności sterowanie koparko-ładowarką,
 • praca koparko-ładowarką,
 • wykonywanie obsług technicznych,
 • zasady sprawdzania stanu technicznego, regulacji oraz usuwania usterek,
 • zasady przygotowania maszyny do transportu,
 • zasady wypełnienia dokumentacji eksploatacyjnej.

10 osób

202 godziny
II kwartał

Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
SPAWANIE METODĄ MAG- 135 i TIG-141

Zakres szkolenia:
zajęcia teoretyczne obejmować będą:
 • procesy spajania i pokrewne spawaniu,
 • rysunek techniczny w spawalnictwie,
 • materiały podstawowe,
 • materiały dodatkowe,
 • podstawy elektrotechniki,
 • urządzenia i sprzęt do spawania,
 • technika i technologia spawania,
 • niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych,
 • konstrukcje spawane i i jakość w spawalnictwie,
 • szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy,
 • przepisy, wytyczne i normy dotyczace spawalnictwa,
 • bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych,
 • instruktorz wstępny do ćwiczeń.

zajęcia praktyczne w zakresie:

 • spawanie metodą MAG-135 (Moduł I- Spawanie spoin pachwinowych oraz Moduł II- Spawanie spoin czołowych blach),
 • spawanie metodą TIG-141 (Moduł I- Spawanie spoin pachwinowych).

10 osób

205 godzin
IV kwartał

Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
PRACE WYKOŃCZENIOWE W BUDOWNICTWIE

Zakres szkolenia:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu dociepleń budynków,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • dokumentacja- nauka czytania dokumentacji budowlanej,
 • cele, metody i zasady docieplania budynków,
 • materiały, narzędzia i sprzęt wykorzystane w pracy,
 • montaż ścian działowych i sufitów podwieszanych,
 • montaż paneli ściennych i podłogowych,
 • mocowanie paneli z PVC (siding),
 • wykonywanie okładzin z paneli metalowych,
 • sporządzanie kalkulacji i kosztorysów robót glazurniczych,
 • wykonywanie i naprawa okładzin ściennych i posadzek z płytek,
 • wykonywanie u naprawa posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z płytek,
 • przygotowanie tynków przy pracach malarsko-tynkarskich,
 • przygotowanie podłoży z drewna i metali,
 • metody malowania,
 • techniki malarskie,
 • techniki zdobienia powłok malarskich,
 • organizacja pracy tynkarza,
 • wykonywanie różnych rodzai tynków,
 • obsługa sprężarek- eksploatacja urządzeń do 1 kV.

10 osób

310 godzin
IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:
 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
BETONIARZ-ZBROJARZ

Zakres szkolenia:
 • pojęcia podstawowe w budownictwie,
 • konstrukcje budynku,
 • elementy budynku,
 • rozpoznaniei i zastosowanie materiałów budowlanych,
 • elementy dokumentacji technicznej,
 • wymiarowanie i oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych,
 • zasady czytania rysunku konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 • prawa i obowiazki wynikajace ze stosunku pracy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na budownictwie,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach betoniarsko- zbrojarskich,
 • ochrona środowiska w ramach placu budowy,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • przygotowania składników betonu,
 • przygotowanie mieszanki betonowej,
 • transport mieszanki betonowej,
 • układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
 • zasady organizacji punktów wytwarzania mieszanki betonowej,
 • wiadomosci wstępne,
 • składowanie pretów zbrojeniowych,
 • kształtowanie pretów zbrojeniowych,
 • montaż zbrojenia,
 • zasady organizacji warsztatów zbrojarskich,
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania fundamentów,
 • wykonanie zbrojenia fundamentów,
 • betonowanie fundamentów,
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonania elenentów sciennych,
 • wykonanie zbrojenia słupów i belek,
 • wykonanie zbrojenia ścian pełnych,
 • betonowanie elementów ściennych,
 • nowoczesne technologie- betonowanie w "szalunkach traconych",
 • dobieranie narzędzi i sprzetu do wykonania stropów i balkonów,
 • zbrojenie stropów monolitycznie,
 • zbrojenie stropów gęsto żerbrowych,
 • zbrojenie balkonów,
 • betonowanie stropów i balkonów,
 • dopieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania schodów,
 • wykonanie zbrojenia schodów,
 • betonowanie schodów.

10 osób

286 godzin
III-IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzedzie, których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
MURARZ-TYNKARZ

Zakres szkolenia:
 • zapoznanie się z przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska w zawodzie murarz- tynkarz,
 • przepisy bhp przy obsłudze narzędzi i sprzętu oraz transporcie i składowaniu materiałów budowlanych,
 • elementy składowe dokumentacji technicznej, czytanie rysunków w zakresie robót murarskich i tynkarskich,
 • zasady wykonywania przedmiaru i obrotu robót murarskich i tynkarskich,
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do robót murarskich i tynkarskich,
 • rusztowania do robót murarskich i tynkarskich, bhp przy montażu i demontażu,
 • materiały do wykonywania zapraw i betonów,
 • ręczne i mechaniczne przygotowanie zapraw i betonów,
 • materiały ścienne pełne i drążone,
 • zasady wiązania cegieł w murach,
 • sposoby murowania,
 • wykonywanie murów nośnych z różnego rodzaju materiałów budowlanych,
 • wykonywanie murów szczelinowych i warstwowych,
 • murowanie ścian z kanałami dymowymi, spalinowymi i wnetylacyjnymi,
 • wykonywanie nadproży płaskich i płaskich sklepionych i prefabrykowanych,
 • wynonywanie stropów murarskich,
 • zasady deskowania nadproży i stropów murarskich,
 • zasady zbrojenia nadproży i stropów murarskich,
 • rozpoznanie i przygotowanie podłoża,
 • wyznaczanie lica tynku na ścianach i sufitach,
 • wykonywanie tynku dwuwarstwowego na ścianach i sufitach,
 • wykonywanie ścianek działowych z cegły,
 • wykonywanie ścianek działowych z bloczków i płyt drobnowymiarowych,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej murów fundamentowych i piwnic.

10 osób

250 godzin
III-IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
CIEŚLA

Zakres szkolenia:
 • wiadomości ogólne z budownictwa,
 • elementy budynku,
 • rozpoznawanie i zastosowanie materiałów budowlanych,
 • elementy dokumentacji technicznej,
 • czytanie rzutów i przekrojów projektu technicznego,
 • czytanie rysunków konstrukcji drewnianych,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,
 • zasady bhp dotyczące robót ciesielskich,
 • zasady ochrony srodowiska na stanowisku pracy,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • dobieranie narzedzi i sprzętu do ręcznej obrótki drewna,
 • przygotowanie narzędzi i sprzętu do ręcznej obróbki drewna,
 • trasowanie elementów drewnianych,
 • obróbka drewna siekierą i toporem,
 • piłowanie drewna,
 • struganie drewna,
 • dłutowanie drewna,
 • wiercenie drewna,
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do mechanicznej obróbki drewna,
 • przygotowanie narzędzi i sprzętu do mechanicznej obróbki drewna,
 • mechaniczne piłowanie drewna,
 • mechaniczne struganie drewna,
 • mechaniczne dłutowanie drewna,
 • mechaniczne wiercenie drewna,
 • frezowanie drewna,
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania połączeń i złączeń,
 • wykonywanie złączy na łączniki punktowe typu sworzniowego,
 • wykonywanie złączy na pierścienie i płytki kolczaste,
 • wykonywanie złączy na skowy,
 • wykonywanie złączy na klej,
 • wykonywanie złączy wrębowych,
 • dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonania ściany,
 • transport sciennych elementów drewnianych,
 • montaż ścian szkieletowych,
 • montaż stropów drewnianych,
 • wykonywanie próbnego montażu dźwigara dachowego,
 • montaż elementów więźby dachowej.

10 osób

208 godzin
III-IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.

MAŁA GASTRONOMIA Z ORGANIZACJĄ PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH + książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Zakres szkolenia:

 • tworzenie przedsiębiorstw- zagadnienia prawne,
 • marketing,
 • organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp i ppoż.,
 • dobieranie surowców i półsurowców do produkcji w małej gastronomii,
 • dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii,
 • przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półsurowców w małej gastronomii,
 • przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii,
 • dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii,
 • sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii,
 • planowanie posiłków i układanie menu,
 • porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw,
 • przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
 • ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półsurowców oraz wyrobów gotowych,
 • formy obsługi konsumenta,organizacja przyjęć okolicznościowych.

10 osób

165 godzin

III kwartał

Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.,
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,
których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
DEKARZ

Zakres szkolenia:
 • zasady bhp i ppoż. przy robotach dekarskich,
 • udzelanie pierwszej pomocy,
 • narzędzia i sprzęt do robót dekarskich,
 • podkłady pod pokrycia papowe,
 • materiały bitumiczne,
 • układanie pokryć z papy,
 • podkłady i matariały do pokrycia dachówką,
 • układanie pokryć z dachówek.

10 osób

160 godzin
III-IV kwartał
Szkolenie przewidziane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, których stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu.
UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Zakres szkolenia:
 • witaj w Klubie Pracy,
 • metody pracy w Klubie Pracy,
 • reakcje na utratę pracy,
 • analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
 • uczenie się, a siła twórczego i pozytywnego myślenia,
 • odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
 • bilans umiejętności  możliwości i predyspozycji zawodowych,
 •  rynek pracy. mity i rzeczywistość,
 • własna firma-czy ja się do tego nadaję,
 •  twój plan działania,
 • dokumenty aplikacyjne,
 • umiejętności interpersonalne,
 • asertywność w poszukiwaniu pracy,
 • znajdywanie ofert pracy,
 • rozmowa wstępna z pracodawcą,
 • rozmowa telefoniczna z pracodawcą,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • jak sie trzymać planu i jak sie uodpornić na porażki,
 • nowa praca,
 • zakończenie szkolenia teoretycznego,
 • zajęcia praktyczne-aktywne poszukiwanie pracy-rozwiązywanie problemów, napotkanych w trakcie poszukiwania pracy.
80 osób 
(8 edycji po 10 osób)

55 godzin

(czas realizacji w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

Szkolenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:

 • dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • dla bezrobotnych powyżej 50r.ż.,
 • dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.powrót do góry
powrót do poprzedniej strony

 

Informacje o artykule

Autor: Izabela Balcerzak
Data powstania: 2009-10-07 09:33:22
Liczba wyświetleń: 154
Wydrukowano z serwisu: pup-gostynin.pl
Wydrukowano dnia: 2017-12-12 13:14:21